Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie z dnia 06 pździernika 2011r. w sprawie konkursu na stanowisko aystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Chełmie 

Sygn. konkursu: Adm. 111 - 4/11


I


Prezes Sądu Rejonowego w Chełmie ogłasza nabór na jedno wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Chełmie w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

II

 

Kandydaci muszą spełniać wymagania wynikające z art. 155 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 Nr 98 poz. 1070 ze zmianami) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Dz.U. Nr 26 poz. 157)

 

Na stanowisko asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata,
 5. zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.

 

III

 

Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się w dniu 06 grudnia 2011 r., o godz. 11.00 w sali konferencyjnej /p. 68/ na I piętrze w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie, Aleje I AWP 16.

 

IV

 

Warunkiem ubiegania się o udział w konkursie jest złożenie przez kandydata w terminie do dnia 15 listopada 2011 roku zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu, do którego należy dołączyć:

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
 4. zaświadczeń o spełnianiu wymogów określonych w art. 155§ 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 Nr 98 poz. 1070 ze zmianami) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Dz.U. Nr 26 poz. 157)
 5. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 ze zm.),
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 7. trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia

 

V

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentów w formacie Word, Excel, znajomość aplikacji Lex;
 2. wysoka kultura osobista,

 

VI

 

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentacją należy składać bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Chełmie w Oddziale Administracyjnym p. 53, lub nadać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Chełmie Aleje I AWP 16, 22 -100 Chełm. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.Ostateczna lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej sądu (www.chelm.sr.gov.pl), BIP oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego  w Chełmie, przy Alei I AWP 16, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem konkursu.

 

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

 

Prezes

Sądu Rejonowego

 

sędzia Anna Górna


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Katarzyna Waszkiewicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2011-10-06
Data udostępnienia informacji: 2011-10-06
Data zarchiwizowania informacji: 2012-01-23