Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Chełmie z dnia 16 lutego 2012r.


Sąd Rejonowy w Chełmie, działając zgodnie z § 6 ust. 2 oraz § 7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) informuje, iż posiada do nieodpłatnego przekazania (bezzwrotnie) na potrzeby innych jednostek, niżej wymienione zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych:

 

 L.p.

Nazwa składnikamajątku

Numer  inwentarzowy

 1. 

Dźwig towarowy SKG

Dz.17 k.11 poz.1


 1. Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 powołanego na wstępie rozporządzenia
 2. Jednostki zainteresowane przyjęciem ww. składnika, powinny w terminie do dnia 10 marca  2012 r., złożyć pisemny wniosek do Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Chełmie ul. I AWP 16 , zawierający w szczególności:          -


  • nazwę, siedzibę,  adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie
  • wykorzystania skłądnika majątku ruchomego
  • oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym.

 3. Wniosek, o którym mowa powyżej, zostanie rozpatrzony w terminie 60 dni od daty jego wpływu, zgodnie z § 38 ust. 5 powołanego na wstępie rozporządzenia.
 4. Jednostka, której przekazany zostanie zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego, zostanie powiadomiona o miejscu i terminie jego odbioru.
 5. O przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków
  do Sądu Rejonowego w Chełmie oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.
 6. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie w/w składnika majątku jest:

          1)  Pani Katarzyna Waszkiewicz, tel. 82/565-44-17

          2)  Pani Krystyna Wasiuk, tel. 82/565-62-69


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2012-02-16
Data udostępnienia informacji: 2012-02-16
Data zarchiwizowania informacji: 2012-03-19