Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie z dnia 30.03.2012 r. o konkursie na stanowisko stażysty - 1 etat (umowa na zastępstwo) w Sądzie Rejonowym w ChełmiePrezes Sądu Rejonowego w Chełmie organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów w celu zatrudnienia na umowę zastępstwa na stanowisku  stażysty  w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Konkurs zarejestrowany jest pod numerem Kd. 111- 4/12

Do obsadzenia jest 1 etat w Wydziale  Cywilnym

 

Do zadań i obowiązków stażysty będzie należało:

 • rozpisywanie posiedzeń;
 • protokołowanie na rozprawach;
 • obsługa referatu sędziego
 • wykonywanie wszystkich czynności zleconych przez Przewodniczącego Wydziału i Kierownika sekretariatu
 • wykonywanie czynności biurowych związanych z obiegiem korespondencji;


Od kandydatów wymagamy spełnienia niezbędnych warunków:

 • spełnienia wymogów art. 2 pkt 1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów  i prokuratury (Dz.U. Nr 162, poz.1125 z późn. zmianami);
 • umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym, znajomości technik biurowych;
 • komunikatywności;
 • umiejętności pracy zespołowej
 • odporności na stres;
 • dokładności, systematyczności i obowiązkowości;
 • wiedzy ogólnej i kultury osobistej.


Wymagania dodatkowe /preferowane/:

 • doświadczenie w pracy biurowej w sądownictwie;
 • umiejętność bezwzrokowego pisania na komputerze;
 • znajomość programu SAWA


Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy;
 • curriculum vitae;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów minimum pierwszego stopnia;
 • kserokopia dodatkowych uprawnień, ukończonych kursów;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • referencje, opinie z dotychczasowych miejsc pracy – w miarę posiadania;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty na konkurs należy składać w kopercie z dopiskiem „konkurs”, w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Chełmie, ul. I AWP 16, pokój nr 53, lub przesyłać pocztą / data stempla pocztowego/ w terminie do dnia 13 kwietnia 2012r.

Termin konkursu zostanie podany na stronie internetowej wraz z listą osób dopuszczonych do konkursu.

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Prezesa Sądu Rejonowego w Chełmie

Informacja o przejściu kandydata do następnego etapu umieszczana będzie na stronie internetowej Sądu www.chelm.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu przy ulicy I AWP 16

Dokumenty złożone lub przesłane po skończonej rekrutacji nie podlegają zwrotowi.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).


 Zał. kwestionariusz osobowy             

 

Prezes

Sądu Rejonowego


Anna Górna

 


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Katarzyna Waszkiewicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2012-03-30
Data udostępnienia informacji: 2012-03-30
Data zarchiwizowania informacji: 2012-08-07
 
Opis pliku:KWESTIONARIUSZ OSOBOWY ikona
Plik zamieścił:Michał Leonowicz
Plik wytworzył:Katarzyna Waszkiewicz
Data wytworzenia informacji:2012-03-30
Data udostępnienia informacji:2012-03-30