Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Chełmie


Na podstawie art. 155 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2012, poz. 314) Prezes Sądu Rejonowego w Chełmie  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Chełmie – na 3 wolne stanowiska asystenta sędziego – z zastrzeżeniem, iż z uwagi na okoliczność, że etapy konkursu będą przeprowadzane po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2013 roku o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz. U. 2013 poz. 6620 tj. po dniu 8 lipca 2013 roku - ocena warunków formalnych spełnianych przez kandydatów nastąpi według przepisów art. 155 a § 2 w brzmieniu nadanym wyżej wymienioną ustawą.

 

Sygn. konkursu: Adm.  111- 8/ 13


I

Prezes Sądu Rejonowego w Chełmie ogłasza nabór na trzy wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Chełmie w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

II

WYMAGANIA:

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 10 maja 2013 roku o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013 poz. 662).

Zgodnie z powołanym przepisem na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata.

 

III

Termin i miejsce konkursu:


Konkurs odbędzie się w dniu  07 sierpnia 2013r., o godz. 11.00 w sali konferencyjnej /p.68/ na I piętrze w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie, Aleje I AWP 16

 

IV

Warunkiem ubiegania się o udział w konkursie jest złożenie przez kandydata w terminie do dnia 31 lipca 2013r.  zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu, do którego należy dołączyć:


Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98 poz. 1070 ze zm.),
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 6. trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

V

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentów w formacie Word, Excel, znajomość aplikacji Lex;
 2. wysoka kultura osobista,

 VI

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentacją należy składać bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Chełmie w Oddziale Administracyjnym p.53, lub nadać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Chełmie Aleje I AWP 16, 22 -100 Chełm. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.


Ostateczna lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej sądu (www.chelm.sr.gov.pl/), BIP oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Chełmie, przy Aleje I AWP 16, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem konkursu.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

 

Prezes Sądu

 

/-/   sędzia  Anna Górna

 

 


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Katarzyna Waszkiewicz
Dokument zarchiwizował: Mariusz Nadolski
Data wytworzenia informacji: 2013-06-24
Data udostępnienia informacji: 2013-06-24
Data zarchiwizowania informacji: 2016-10-31