Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Prezes Sądu Rejonowego w Chełmie w dniu 07 lipca 2009r. ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Chełmie.


OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko stażysty

 

Prezes Sądu Rejonowego w Chełmie w dniu 07 lipca 2009r. ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Chełmie.

 

Konkurs zarejestrowany jest pod numerem Kd. 110- 11 /09. Do obsadzenia jest 1 etat.

 

Do zadań i obowiązków stażysty będzie należało:
- rozpisywanie posiedzeń;
- protokołowanie na rozprawach;
- wykonywanie wszystkich czynności zleconych przez Przewodniczącego Wydziału i Kierownika sekretariatu
- wykonywanie czynności biurowych związanych z obiegiem korespondencji;

Od kandydatów wymagamy spełnienia niezbędnych warunków:

• spełnienia wymogów art.2 p-kt 1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów  i prokuratury (Dz.U. Nr 162, poz.1125 z późn. zmianami);
• umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym, znajomości technik biurowych;
• komunikatywności;
• umiejętności pracy zespołowej
• odporności na stres;
• dokładności, systematyczności i obowiązkowości;
• wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

Wymagania dodatkowe /preferowane/:
• doświadczenie w pracy biurowej w sądownictwie;
• umiejętność bezwzrokowego pisania na komputerze;


Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• kwestionariusz osobowy;
• curriculum vitae;
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów minimum pierwszego stopnia;
• kserokopia dodatkowych uprawnień, ukończonych kursów;
• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
   o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
• referencje, opinie z dotychczasowych miejsc pracy – w miarę posiadania;
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty na konkurs należy składać w kopercie z dopiskiem „konkurs”, w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Chełmie, ul. Sienkiewicza 20, pokój nr 100 , lub przesyłać pocztą / data stempla pocztowego/ w terminie do dnia 31 lipca 2009 r.

       Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Prezesa Sądu Rejonowego w Chełmie:
• pierwszy etap- weryfikacja dokumentów;
• drugi etap- praktyczne sprawdzanie umiejętności;
• trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

       Informacja o przejściu kandydata do następnego etapu umieszczana będzie na stronie internetowej Sądu www.chelm.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu przy ulicy Sienkiewicza 20
      Dokumenty złożone lub przesłane po skończonej rekrutacji nie podlegają zwrotowi.
 
 Zał. kwestionariusz osobowy             

 

Prezes Sądu Rejonowego


/-/   sędzia Hanna Poliszuk


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Katarzyna Waszkiewicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-07-07
Data udostępnienia informacji: 2009-07-24
Data zarchiwizowania informacji: 2009-09-08
 
Opis pliku:Kwestionariusz osobowy ikona
Plik zamieścił:Michał Leonowicz
Plik wytworzył:Katarzyna Waszkiewicz
Data wytworzenia informacji:2009-07-07
Data udostępnienia informacji:2009-07-28