Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


OGŁOSZENIE Kd. 111- 12 /13


Dyrektor  Sądu Rejonowego w Chełmie organizuje nabór na wolne stanowisko w grupie innych pracowników  na stanowisko operator ksiąg wieczystych/wymienione w załączniku

nr 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.04.2013r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury

oraz odbywania stażu urzędniczego /Dz.U.2013.646/.

Nabór  zarejestrowany jest pod numerem Kd. 111- 12 /13

Do obsadzenia jest  1/2  etatu  w  VI Wydziale Ksiąg Wieczystych

 

1.Od kandydatów wymagamy spełnienia niezbędnych warunków:

 • wyksztalcenie średnie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe
 • względem, którego nie jest prowadzone postepowanie o przestępstwo z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • dokładności, systematyczności i obowiązkowości;
 • wiedzy ogólnej i kultury osobistej;

 

2.Wymagania dodatkowe   /preferowane/:

 • doświadczenie w pracy w sądownictwie;
 • znajomość programów związanych z obsługą  ksiąg wieczystych  

 

3.Do zadań i obowiązków będzie należało:

 • przygotowywanie, wysyłanie i przyjmowanie ksiąg wieczystych w trakcie procesu   ich migracji;
 • przygotowywanie ksiąg do wglądu;
 • podkładanie zwrotnych poświadczeń odbioru;
 • sprawdzanie  ksiąg wieczystych wracających z Ośrodka Migracyjnego

 

4. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy;
 • list motywacyjny;
 • curriculum vitae;
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • referencje, opinie z dotychczasowych miejsc pracy – w miarę posiadania;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji
 • oświadczenie o stanie zdrowia;

 

Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Nabór Adm.111-12/13”, w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Chełmie, ul. I AWP 16, pokój nr 53 ,lub przesyłać pocztą / data stempla pocztowego/w terminie do dnia   19 listopada  2013r

Dokumenty złożone lub przesłane po w/w terminie nie podlegają zwrotowi.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).

Nabór przeprowadzany będzie przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Chełmie. Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej oraz termin rozmowy zostanie podany poprzez umieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu.

Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzany jest nabór, podane zostaną do publicznej wiadomości na stronie BIP Sądu oraz tablicy ogłoszeń w budynku Sądu przy ul. IAWP 16  w Chełmie


 
Zał. kwestionariusz osobowy                     

Dyrektor Sądu 

 

/-/ mgr Urszula Stasieczek

 


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Katarzyna Waszkiewicz
Dokument zarchiwizował: Mariusz Nadolski
Data wytworzenia informacji: 2013-11-15
Data udostępnienia informacji: 2013-11-15
Data zarchiwizowania informacji: 2016-10-31
 
Opis pliku:Kwestionariusz osobowy ikona
Plik zamieścił:Michał Leonowicz
Plik wytworzył:Katarzyna Waszkiewicz
Data wytworzenia informacji:2013-11-15
Data udostępnienia informacji:2013-11-15