Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Prezes Sądu Rejonowego w Chełmie w dniu 30 kwietnia 2010r. ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Chełmie.


OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko stażysty

 

Prezes Sądu Rejonowego w Chełmie w dniu 30 kwietnia 2010r. ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Chełmie.

 

Konkurs zarejestrowany jest pod numerem Kd. 111-  5 /10

Do obsadzenia jest 1 etat.

 

Do zadań i obowiązków stażysty będzie należało:

 • rozpisywanie posiedzeń;
 • protokołowanie na rozprawach;
 • wykonywanie wszystkich czynności zleconych przez Przewodniczącego Wydziału i Kierownika sekretariatu
 • wykonywanie czynności biurowych związanych z obiegiem korespondencji;


Od kandydatów wymagamy spełnienia niezbędnych warunków:

 • spełnienia wymogów art.2 p-kt 1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów  i prokuratury (Dz.U. Nr 162, poz.1125 z późn. zmianami);
 • umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym, znajomości technik biurowych;
 • komunikatywności;
 • umiejętności pracy zespołowej
 • odporności na stres;
 • dokładności, systematyczności i obowiązkowości;
 •  wiedzy ogólnej i kultury osobistej.


Wymagania dodatkowe /preferowane/:

 • doświadczenie w pracy biurowej w sądownictwie;
 • umiejętność bezwzrokowego pisania na komputerze;Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy;
 • curriculum vitae;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów minimum pierwszego stopnia;
 • kserokopia dodatkowych uprawnień, ukończonych kursów;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
 • o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • referencje, opinie z dotychczasowych miejsc pracy – w miarę posiadania;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


Dokumenty na konkurs należy składać w kopercie z dopiskiem „konkurs”, w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Chełmie, ul. Sienkiewicza 20, pokój nr 100, lub przesyłać pocztą / data stempla pocztowego/ w terminie do dnia 14 maja 2010r.

 

Termin konkursu zostanie podany do dnia 20 maja 2010 roku na stronie internetowej wraz z listą osób dopuszczonych do konkursu.

 

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Prezesa Sądu Rejonowego w Chełmie:

 • pierwszy etap- weryfikacja dokumentów;
 • drugi etap- praktyczne sprawdzanie umiejętności;
 • trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Informacja o przejściu kandydata do następnego etapu umieszczana będzie na stronie internetowej Sądu www.chelm.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu przy ulicy Sienkiewicza 20

Dokumenty złożone lub przesłane po skończonej rekrutacji nie podlegają zwrotowi.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).


 Zał. kwestionariusz osobowy             

 

Prezes Sądu Rejonowego

 

/-/ sędzia Hanna Poliszuk

 

 


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Katarzyna Waszkiewicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-04-30
Data udostępnienia informacji: 2010-04-30
Data zarchiwizowania informacji: 2010-06-15
 
Opis pliku:Kwestionariusz osobowy ikona
Plik zamieścił:Michał Leonowicz
Plik wytworzył:Katarzyna Waszkiewicz
Data wytworzenia informacji:2010-04-30
Data udostępnienia informacji:2010-04-30