Biuletyn Informacji Publicznej Biegli Sądowi - Sąd Rejonowy w Chełmie

Sąd Rejonowy w Chełmie
Ostatnia aktualizacja strony: 10.09.2019, 12:07

Biegli Sądowi

Biegli Sądowi

 

Lista biegłych sądowych prowadzona i udostępniana jest w Punkcie Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Chełmie w budynku:

  • przy Al. Żołnierzy I AWP 16 ( pokój 11)
  • przy Pl. Kościuszki 3

lub na stronie Sądu Okręgowego w Lublinie pod adresem: http://lublin.so.gov.pl/biegli-sadowi.html


Wyżej wymieniona lista udostępniana jest stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze.


 


Ustanowienie biegłego.

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133).

 

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:
1. posiada obywatelstwo polskie,
2. ukończyła 25 lat życia,
3. posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

 

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:
1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie o ustanowienie biegłym sądowym z określeniem dziedziny.
2. Kwestionariusz osobowy.
3. Kserokopia dowodu osobistego.
4.
Odpis dyplomu.
5. Inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponadprzeciętne kwalifikacje zawodowe, (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć II stopień specjalizacji).
6. Opinia i zgoda zakładu pracy.
7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

 

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie. Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym - pokój 35, tel. +48 81 5359138. W przypadku, gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.

Regulacje prawne dotyczące biegłych:

 

- przepisy regulujące status i czynności biegłych:

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 157) – Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych – Dz. U. Nr 15, poz. 133.
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. o czynnościach komorników – Dz. U. Nr 10, poz. 52 z późn. zmianami (§ 46 – 48).
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – Dz. U. Nr 250, poz. 1883.

- przepisy prawa procesowego:

1. Kodeks postępowania cywilnego.
2. Kodeks postępowania karnego.
3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych - Dz. U. Nr 38, poz. 249.

- przepisy dotyczące wynagrodzeń biegłych:

1. Dekret z 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym - Dz. U. Nr 49, poz. 445 z późn. zm.
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym – Dz. U. Nr 46, poz. 254 z późn. zm.
3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych -Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm. (art. 89 – 93).
4. Ustawa budżetowa na 2008 r. z dnia 23 stycznia 2008 r. - Dz. U. Nr 19, poz. 117.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy - Dz. U Nr 27, poz. 271 z późn. zm.

Należności biegłych sądowych:

Podstawę obliczenia wynagrodzenia biegłych sądowych za wykonaną pracę stanowi kwota bazowa dla osób, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a) Ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 1190, poz. 1255 z późn. zm.), które wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa. W przypadku, gdy ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia należności za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego.

Aktualna kwota bazowa: 1873,84 zł (Dz. U. Nr 10, poz. 58 z dnia 23 stycznia 2008r. )

 

Metadane

Data wytworzenia : 27.03.2009
Data publikacji : 25.03.2009
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Leonowicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Leonowicz
©2010-2019 Sąd Rejonowy w Chełmie.