Biuletyn Informacji Publicznej Opłaty sądowe - Sąd Rejonowy w Chełmie

Sąd Rejonowy w Chełmie
Ostatnia aktualizacja strony: 20.05.2019, 12:35

Opłaty sądowe

Opłaty sądowe

Od dnia 2 marca 2006 r. obowiązuje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398), która określa:

  • zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych oraz zasady ich zwrotu,
  • wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych,
  • zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.


Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą stosuje się opłaty:

Opłata stała - pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.

Opłatę stosunkową - pobiera się w sprawach o prawa majątkowe, wysokość opłaty wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

Opłatę podstawową - pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalna opłatę, która strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksiegowym.

Opłaty sądowe można wpłacić w kasie sądu, na poczcie lub w banku, koniecznie podając sygnaturę sprawy, a w przypadku jej braku należy oznaczyć wydział i dane stron.

 

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Osoba ubiegająca się o zwolnienie jej od kosztów sądowych winna do wniosku dołączyć „oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania”.

 

Metadane

Data wytworzenia : 06.08.2009
Data publikacji : 06.08.2009
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Leonowicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Leonowicz
©2010-2019 Sąd Rejonowy w Chełmie.