Sąd Rejonowy w Chełmie

WYDZIAŁ WYKONAWCZY

Wydział Wykonawczy

 

 

1.       Co się stanie, gdy nie będę wykonywał pracy na cele społeczne?

Nad przebiegiem pracy czuwa kurator sądowy. W przypadku niewykonywania pracy przez skazanego kurator składa wniosek do Sądu o zamianę pracy na zastępczą karę pozbawienia wolności. Wówczas Sąd na posiedzeniu rozpatruje wniosek kuratora sądowego – może się przychylić do wniosku i zarządzić zastępczą karę pozbawienia wolności określaną w dniach.

2.       Co to jest kara ograniczenia wolności?

Kara ograniczenia wolności polega na wykonaniu przez skazanego nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w określonej liczbie godzin w miesiącu w miejscu wskazanym przez kuratora sądowego lub na potrącaniu procenta wynagrodzenia za pracę na określony cel.

3.       Czy w inny sposób mogę przymusić skazanego do spełnienia świadczenia wynikającego z wyroku?

Tak, ale tylko w przypadku, gdy skazany otrzymał wyrok przewidujący karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Wówczas pokrzywdzony lub inna osoba uprawniona z wyroku może złożyć wniosek do Sądu o zarządzenie skazanemu wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na brak zapłaty (chyba, ze skazany pozostaje pod stałym dozorem kuratora). Ostateczną decyzję w sprawie podejmuje Sąd, takie zarządzenie wykonania kary nie jest jednak obowiązkowe, jest to indywidualna decyzja sądu, który bierze pod uwagę zarówno fakt braku zapłaty jak i możliwości wywiązania się przez skazanego ze zobowiązania.

4.       Czy złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary gwarantuje mi brak doprowadzenia do więzienia przez policje?

Samo złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności nie zwalnia skazanego z obowiązku stawienia się w zakładzie karnym w dniu określonym przez Sąd. Aby Sąd nie zarządził doprowadzenia skazanego do zakładu skazany wraz z wnioskiem o odroczenie musi złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności do czasu uprawomocnienia się postanowienia o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności (wniosek nie podlega opłacie). Wówczas Sąd po rozpoznaniu tego wniosku wydaje postanowienie o wstrzymaniu bądź nie kary pozbawienia wolności. Postanowienie to jest prawomocne z chwilą wydania i nie podlega zaskarżeniu.

5.       Czy będąc w więzieniu mogę uzyskać odroczenie wykonania kary?

Jeżeli skazany odbywa karę pozbawienia wolności w innej sprawie, a kara pozbawienia wolności, w której wpłynął wniosek o odroczenie nie została jeszcze wprowadzona do wykonania przez zakład karny to kara ta może zostać odroczona. Jeżeli zaś skazany odbywa już karę pozbawienia wolności, której dotyczy wniosek o odroczenie, wówczas Sąd nie może jej odroczyć.

6.       Czy każdy może skorzystać z instytucji zatarcia skazania orzekanej przez sąd?

Każdy może złożyć wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania. Jednakże kara pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem zaciera się dopiero z upływem okresu próby oraz dodatkowych 6 miesięcy z mocy samego prawa, bez decyzji sądu. Sąd nie może wydać postanowienia o wcześniejszym zatarciu kary pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem. O wcześniejsze zatarcie takiego skazania można ubiegać się jedynie poprzez prośbę o ułaskawienie skierowana do Prezydenta RP. Kara grzywny i ograniczenia wolności ulega zatarciu po upływie 5 lat od chwili jej spłaty lub jej wykonania. O wcześniejsze jej zatarcie można się ubiegać po upływie 3 lat od spłaty lub jej wykonania.  Wówczas taki wniosek należy złożyć do Sądu. Opłata za taki wniosek wynosi 45 zł.

7.       Czy każdy może uzyskać zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Nie - jest to indywidualna decyzja sądu. Zawieszenia takiego nie otrzyma osoba, której orzeczono karę powyżej 2 lat pozbawienia wolności, a także osoba, która ubiega się o zawieszenia kary pozbawienia wolności orzeczonej jako kara zastępcza, a nie zasadnicza (np. kara zastępcza za nieuiszczoną grzywnę lub niewykonaną karę ograniczenia wolności) - nie pozwala na to kodeks karny.

8.       Czy mogę uniknąć odbywania kary pozbawienia wolności?

Zasadniczo nie jest to możliwe- osoba wezwana do stawiennictwa w zakładzie karnym może ubiegać się jednak o odroczenie wykonania kary z uwagi na wyjątkowo ciężkie skutki wypływające z osadzenia w zakładzie karnym dla samego skazanego lub jego rodziny albo w sytuacji ciężkiej choroby lub choroby psychicznej zagrażającej życiu. Karę pozbawienia wolności można odroczyć na rok czasu, a po upływie roku złożyć wniosek o warunkowe jej zawieszenia jeżeli kara nie jest powyżej 2 lat. Jednakże w przypadku osoby skazanej samotnie sprawującej opieki nad dzieckiem Sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka. Karę pozbawienia wolności można odbyć tez w systemie tzw. dozoru elektronicznego. Taki wniosek składa się również do Sądu Okręgowego Wydziału Penitencjarnego.

9.       Czy możliwym jest skrócenie orzeczonego w wyroku okresu warunkowego zawieszenia wykonania kary?

Ustalony w treści wyroku Sądu okres warunkowego zawieszenia wykonania kary nie może być zmieniony w toku postępowania wykonawczego. Natomiast skazanie ulega zatarciu z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby niezależnie od rodzaju wymierzonej kary.

10.  Czy opłaty zawsze należy składać w znaczkach sądowych?

Nie - istnieje możliwość złożenia opłaty w postaci wpłaty na konto sądu. To samo dotyczy składania pism - można je składać w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą.

11.  Czy po wykorzystaniu rocznego okresu odroczenia wykonania kary mogę dalej pozostawać na wolności?

Zasadniczo nie. Skazany ma jednak prawo do złożenia wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej już kary pozbawienia wolności. W tym celu musi złożyć wniosek do Sądu - Sekcji Wykonywania Orzeczeń, opłata 100zł, co najmniej na miesiąc przed upływem okresu ostatniego udzielonego mu odroczenia wykonania kary. Nawet roczny okres pobytu na wolności nie gwarantuje skazanemu, że Sąd skorzysta w jego przypadku z takiego dobrodziejstwa.

12.  Czy w posiedzeniach Sądu może uczestniczyć publiczność?

W postępowaniu wykonawczym Sąd orzeka na posiedzeniu. Nie stosuje się tutaj przepisów dotyczących jawności rozprawy głównej. Dlatego posiedzenia są zamknięte dla publiczności.

13.  Jak długo mogę przebywać na wolności przy odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności?

Jednorazowo Sąd może udzielić skazanemu odroczenia na okres do roku. W sumie maksymalny okres odroczenia wynosi 1 rok, chyba, że chodzi o kobietę ciężarną, lub w okresie 3 lat po urodzeniu dziecka i sprawowaniu nad nim opieki. Pozostawanie na wolności przez okres odroczenia jest warunkowane zachowaniem skazanego oraz wykorzystywaniem okresu odroczenia wykonania kary zgodnie z treścią postanowienia sądu. Skazany podczas okresu odroczenia podlega kontroli sądu oraz kuratora. W przypadku nagannego zachowania sąd może odwołać skazanemu odroczenia wykonania kary i przymusowo osadzić go w zakładzie karnym.

14.  Jak mogę uzyskać odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

W sądzie do Sekcji Wykonywania Orzeczeń należy złożyć wniosek o odroczenie kary z jednoczesną jego opłatą w kwocie 80 zł wraz z jego uzasadnieniem. W przypadku ubiegania się o odroczenie wykonania kary z uwagi na stan zdrowia skazany winien złożyć dokumentację swojego leczenia.

15.  Jakie dokumenty należy złożyć składając wniosek dotyczący rozłożenia należności na raty?

Składając wniosek o rozłożenie grzywny na raty należy go uzasadnić. Nie ma obowiązku dołączać do takiego wniosku dokumentów. Skazany może dołączyć każdy dokument, który uzna za ważny w rozpatrzeniu tego wniosku.

16.  Jakie dokumenty należy złożyć starając się o umorzenie należności sądowych?

Składając wniosek o umorzenie należności sądowych należy go uzasadnić. Nie ma obowiązku dołączać do takiego wniosku dokumentów. Skazany może dołączyć każdy dokument, który uzna za ważny w rozpatrzeniu tego wniosku.

17.  Jestem członkiem rodziny skazanego czy mogę pisać wnioski w jego imieniu i uczestniczyć w postępowaniu wykonawczym?

Nie. Stroną postępowania wykonawczego nie jest rodzina skazanego- jej pisma sąd zawsze pozostawi bez dalszego biegu, ewentualnie pismo takie może być podstawą do wszczęcia w sprawie skazanego jakiegoś postępowania incydentalnego. Rodzina nie ma jednak prawa uczestnictwa w postępowaniu jako strona, uzyskiwania odpisów orzeczeń, czy ich zaskarżania. To samo dotyczy pokrzywdzonych, nawet działających w toku postępowania karnego rozpoznawczego jako oskarżyciel posiłkowy lub powodowie cywilni.

18.  Kto może udzielić mi informacji na temat kary ograniczenia wolności?

Nadzór nad wykonywaniem kary ograniczenia wolności sprawują kuratorzy dla dorosłych przy sądzie, oni także mają kontakt z poszczególnymi zakładami pracy, w przypadku problemów z wykonywaniem pracy należy zwracać się do nich w celu ich wyjaśnienia.

19.  Nie mam środków na opłacenie wniosków, co robić?

Skazany , który nie ma środków na uiszczenie opłaty może być od niej zwolniony, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku o takie zwolnienie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że jego sytuacja majątkowa i finansowa nie pozwala na jej uiszczenie. Do Sądu wówczas składa się oświadczenie o stanie majątkowym na urzędowym formularzu.

20.  Otrzymałem wyrok jako pokrzywdzony z orzeczonym obowiązkiem zapłaty na moją rzecz. Jak wyegzekwować roszczenie?

Pokrzywdzonym oraz innym osobom uprawnionym z tytułu wyroków karnych sąd z urzędu przesyła odpis wyroku. Jeżeli chce się dokonać przymusowego ściągnięcia należności przez komornika należy na prawomocny przesłany wyrok uzyskać klauzulę wykonalności. W tym celu należy złożyć w sądzie do - Sekcji Wykonywania Orzeczeń otrzymany uprzednio prawomocny wyrok wraz z wnioskiem o nadanie mu klauzuli wykonalności. Sąd prześle na wskazany we wniosku adres, wyrok, dodatkowo opatrzony klauzulą wykonalności. Taki wyrok można złożyć u komornika wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko skazanemu.

21.  Otrzymałem wyrok, chciałbym wykreślenia moich danych o karalności, co robić?

Istnieją różne okresy dla zatarcia skazania- są one uzależnione od rodzajów i wysokości orzeczonych przez Sąd kar. Wcześniejsze zatarcie skazania z mocy orzeczenia sądu jest możliwe po upływie: -3 lat -dla kary grzywny i kary ograniczenia wolności - 5 lat -dla kary pozbawienia wolności poniżej 3 lat Okresy te liczy się od daty wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary. Skazany jest obowiązany złożyć w sądzie do Sekcji Wykonywania Orzeczeń wniosek o zatarcie skazania łącznie z opłatą 45 zł. Orzeczenie zatarcia skazania jest decyzją indywidualna sądu i jest uzależnione od postawy skazanego po wydaniu wyroku i jego dalszej karalności.

22.  Pracuję, wykonywanie pracy na cele społeczne koliduje mi z pracą co robić?

W okręgu sądu istnieją zakłady pracy, w których można wykonywać pracę także w soboty lub niedziele. W przypadku problemów z ustaleniem harmonogramu pracy skazany może zwrócić się do kuratora z wnioskiem o zmianę miejsca pracy, tak, aby dostosować wykonywanie kary do jego pracy zawodowej. Skazany może także złożyć wniosek do sądu Sekcji Wykonywania Orzeczeń o zmianę formy kary ograniczenia wolności z pracy na cele społeczne na potrącenia z wynagrodzenia za pracę w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę. Musi liczyć się jednak z tym, że po orzeczeniu takiej zmiany Sąd przesyła je do wykonania bezpośrednio do zakładu pracy skazanego, bo to on wykonuje wówczas karę, a więc pracodawca dowie się o wyroku karnym skazanego. W innym przypadku trzeba liczyć się z koniecznością odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym.

23.  Uzyskałem wyrok warunkowo umarzający postępowanie, co to znaczy?

Wyrok umarzający postępowanie oznacza, że dana osoba faktycznie nie została skazana (nie wymierzono jej kary), uznano jedynie jej zawinienie za dany czyn, a co za tym idzie nie jest ona traktowana jak osoba karana za przestępstwo. Umorzenie postępowania jest jednak warunkowe - może ono zatem być podjęte przez okres próby wskazany w orzeczeniu oraz dalszych 6 miesięcy po jego upływie. Podjęcie postepowania jest bezwzględnie obowiązkowe w przypadku popełnienia w okresie próby kolejnego przestępstwa umyślnego i skazania za nie na jakąkolwiek karę lub w wypadku braku wypełnienia obowiązków dodatkowych warunkowego umorzenia - zapłaty odszkodowania, świadczenia pieniężnego, braku obowiązku alimentacji i innych. W tym ostatnim wypadku jest to już indywidualna decyzja sądu. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego oznacza, że sprawa przed sądem będzie się toczyć od początku.

24.  Zmieniłem miejsce zamieszkania, i chciałbym podjąć pracę na cele społecznie użyteczne w miejscu innym niż wskazał mi kurator?

Skazany może złożyć do Sądu wniosek o zmianę miejsca wykonywania pracy z uwagi na zmianę zamieszkania. Wówczas Sąd może przychylić się do wniosku skazanego i określić nowe miejsce pracy bądź nie.

25.  Czy muszę powiadomić Sąd o zmianie miejsca zamieszkania?

Skazany jest obowiązany powiadomić sąd o każdej zmianie miejsca zamieszkania niezależnie od tego jak zakończyła się jego sprawa w sądzie. W przypadku niepowiadomienia sąd o zmianie miejsca zamieszkania wszelka korespondencja sądowa będzie wysyłana na adres wskazany w aktach sprawy. Taką korespondencje traktuje się jako doręczoną prawidłowo pomimo zmiany miejsca zamieszkania.

 

Metadane

Data wytworzenia : 27.08.2014
Data publikacji : 27.08.2014
Data modyfikacji : 01.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Leonowicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Leonowicz
Osoba modyfikująca informację:
Błaszczuk Mariusz

Opcje strony

do góry