Sąd Rejonowy w Chełmie

WYDZIAŁ CYWILNY

Wydział Cywilny

 

 

Ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawach cywilnych.

Pomoc prawną z urzędu w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 101 ze zm.) w artykułach od 117 do 124.
Strona zwolniona przez Sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Również osoba fizyczna niezwolniona przez Sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania, który niezwłocznie przesyła ten wniosek sądowi właściwemu. Sąd uwzględni taki wniosek, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny.
Do wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego należy dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, które w miarę możliwości powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami (np. odcinkiem renty, zaświadczeniem o zarobkach, wypełnionym drukiem PIT itp). Jeżeli wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego składany jest łącznie z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, osoba fizyczna dołącza tylko jedno oświadczenie. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru (formularza).
W formularzu oświadczenia powinny być wypełnione wszystkie rubryki, a w przypadku, gdy wnioskodawcy nie dotyczy treść danego pola, należy nanieść stosowną wzmiankę lub przekreślić rubrykę. Wniosek jak i formularz urzędowy muszą być własnoręcznie podpisane przez wnioskodawcę. Złożenie wniosku jest wolne od opłaty sądowej.
W razie oddalenia wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona nie może ponownie domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, powołując się na te same okoliczności, które stanowiły uzasadnienie oddalonego wniosku. Ponowny wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, oparty na tych samych okolicznościach, podlega odrzuceniu.
O wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego sąd zwraca się do właściwej okręgowej rady adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych, wydając stosowne postanowienie. Rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych, wyznacza adwokata lub radcę prawnego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni, zawiadamiając o tym sąd. W zawiadomieniu właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych wskazuje imię i nazwisko wyznaczonego adwokata lub radcy prawnego oraz jego adres do doręczeń.

Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przez sąd jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego.

Sąd może zarządzić stosowne dochodzenie, jeżeli na podstawie okoliczności sprawy lub oświadczeń strony przeciwnej powziął wątpliwości, co do rzeczywistego stanu majątkowego strony domagającej się ustanowienia lub zastępowanej przez ustanowionego adwokata lub radcę prawnego.

Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest Sąd Rejonowy Wydział Cywilny ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej (decyduje wpis w akcie zgonu).
 

Czy istnieje obowiązek przeprowadzenia sprawy spadkowej i jaki jest termin na złożenie stosownego wniosku?

Nie ma takiego obowiązku, ze strony Sądu nie ma żadnych ograniczonych ram czasowych. Sprawę taką wnoszą osoby zależnie od indywidualnych potrzeb oraz wymogów innych urzędów czy instytucji.


Zmarła osoba pozostawiła testament notarialny, w którym do całości spadku powołała jedną osobę. Czy należy przeprowadzić sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po niej?

Tak, należy złożyć wniosek do Sądu Rejonowego Wydziału Cywilnego o stwierdzenie nabycia spadku. We wniosku powinni być wskazani wszyscy spadkobiercy ustawowi (imiona, nazwiska, aktualne adresy zamieszkania), którzy dziedziczyliby, gdyby testamentu nie było.

Czy w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku należy wymieniać, jaki majątek pozostawiła osoba zmarła?

Nie, w takiej sprawie Sąd określa tylko i wyłącznie, kto dziedziczy po osobie zmarłej i w jakich częściach - tak jak wynika to z kodeksu cywilnego, poza nielicznymi wyjątkami nie bada się, co wchodzi w skład spadku. Należy wskazać wszystkich spadkobierców ustawowych - ich imiona, nazwiska, aktualne adresy zamieszkania. Składem masy spadkowej Sąd zajmuje się w postępowaniu o dział spadku. Wniosek taki może być złożony po uprawomocnieniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zwłaszcza w razie braku możliwości porozumienia się spadkobierców odnośnie sposobu działu spadku.

Czy w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku można zrzec się swego udziału na innego spadkobiercę?
Nie ma takiej możliwości. Czynności o zbliżonym skutku można dokonać w ramach działu spadku, gdzie spadkobiercy mogą zgodnie wyrazić swą wolę w zakresie sposobu dokonania działu spadku.


Czy sprawę o dział spadku można przeprowadzić wyłącznie przed Sądem?

Spadkobiercy mają swobodę w wyborze trybu działu spadku. Może on nastąpić na mocy umowy miedzy wszystkimi spadkobiercami (zawartej w formie aktu notarialnego, jeżeli do spadku należy nieruchomość), bądź na mocy orzeczenia Sądu. Sądem właściwym do rozpoznania takiego wniosku jest Sąd Rejonowy, ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jednak na żądanie uczestnika postępowania, zgłoszone nie później niż na pierwszej rozprawie, właściwy Sąd może przekazać sprawę innemu Sądowi Rejonowemu, w którego okręgu znajduje się spadek lub jego znaczna część albo mieszkają wszyscy współspadkobiercy.

Czy można wnieść sprawę o podział majątku wspólnego w trakcie trwania małżeństwa?

Wniosek o podział majątku można wnieść po ustaniu wspólności ustawowej (po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego lub separacji albo ustanowieniu rozdzielności majątkowej).

Czy jest dostępny formularz urzędowy wniosku o podział majątku wspólnego?

Nie ma formularza urzędowego, wniosek o podział majątku wspólnego należy sporządzić własnoręcznie w dwóch egzemplarzach, należy podać imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania i numerem PESEL wnioskodawcy, oraz dane uczestnika. Należy wymienić wszystkie składniki majątku wspólnego małżonków wraz z określeniem ich wartości. Do niniejszego wniosku należy dołączyć odpis wyroku rozwodowego, o separacji, o ustanowieniu rozdzielności majątkowej z klauzulą prawomocności albo odpis (wypis) aktu notarialnego dotyczącego małżeńskiej umowy majątkowej oraz dokumenty na poparcie dowodów powołanych we wniosku.

Kto może być pełnomocnikiem do prowadzenia spraw cywilnych?

Pełnomocnikiem ustanowionym na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do prowadzenia spraw cywilnych (wniesienie sprawy, występowania na rozprawach, składania pism, formułowania wniosków dowodowych itp.) może być tylko najbliższa rodzina: rodzice, rodzeństwo, małżonek, zstępni strony (dzieci, wnuki, itd.) lub fachowy pełnomocnik - radca prawny lub adwokat a także współuczestnik postępowania. Osoby obce oraz o dalszym stopniu pokrewieństwa mogą być jedynie pełnomocnikami do odbioru korespondencji.
 

W jaki sposób należy uiszczać opłaty sądowe?

Opłaty sądowe uiszcza się bądź w znakach opłaty sądowej (do kwoty 1.500,- zł) naklejonymi na piśmie skierowanym do Sądu (nie wolno ich przekreślać, ani po nich pisać), w kasie sądu, bądź na konto dochodów sądu ze wskazaniem, jakiej sprawy opłata dotyczy (przez podanie sygnatury sprawy, nazwisk stron).

 

Metadane

Data wytworzenia : 27.08.2014
Data publikacji : 26.08.2014
Data modyfikacji : 17.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Leonowicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Leonowicz
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Nadolski

Opcje strony

do góry