Sąd Rejonowy w Chełmie

WYDZIAŁ CYWILNY

Wydział Cywilny

 

1.       Co zrobić aby złożyć w sądzie pozew o zapłatę, eksmisję, odszkodowanie, itd.?

Należy złożyć pismo zawierające wskazanie: - kim jest osoba wnosząca (dane adresowe, PESEL); - czego się domaga; - wskazanie od kogo (dane adresowe, PESEL); - dlaczego, z jakiego tytułu; - wskazać wartość przedmiotu sporu, czyli ile dla osoby wnoszącej pozew jest warte, to o co wnosi, przy pozwie o zapłatę, jest to żądana kwota, przy eksmisji wysokość trzymiesięcznego czynszu w lokalu; - uzasadnienie, dlaczego powód wnosi swoje żądania, dlaczego wystąpił z powództwem; - wskazanie dowodów na poparcie swoich twierdzeń (kserokopie dokumentów, wskazanie świadków itd.). Pozew, składa się w biurze podawczym Sądu, bądź wysyła pocztą. Musi być złożony oryginał wraz z załącznikami dla Sądu oraz kopie wraz z załącznikami w ilości odpowiadającej ilości osób po stronie pozwanej.

2.       Czy jest w Sądzie dostępny formularz wniosku o podział majątku dorobkowego?

Nie ma, wniosek o podział majątku dorobkowego należy sporządzić na karcie formatu A4 w dwóch egzemplarzach, należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z adresem zamieszkania i PESEL, imię i nazwisko uczestnika wraz z adresem zamieszkania i PESEL. Należy wymienić wszystkie składniki majątku dorobkowego byłych małżonków wraz z określeniem ich wartości. Do niniejszego wniosku należy dołączyć odpis wyroku rozwodowego lub o separacji z klauzulą prawomocności oraz dokumenty na poparcie dowodów powołanych we wniosku (w 2 egzemplarzach).

3.       Czy można założyć sprawę o podział majątku dorobkowego w trakcie trwania małżeństwa?

Sprawę o podział majątku składamy po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego lub separacji.

4.       Czy przy założeniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku ponoszę dodatkowe koszty?

Jeśli od chwili śmierci spadkodawcy nie upłynęło 6 miesięcy do dnia rozprawy, na rozprawie składa się oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, od którego pobiera się opłatę w kwocie 50 złotych (w znaczku sądowym) od każdej z osób, która je składa.

5.       Czy są jakieś urzędowe formularze?

Pozew składa się zwykłym pismem, urzędowe formularze są w postępowaniach uproszczonych, o zapłatę kwoty do 10.000,00 zł w Wydziale Cywilnym.

6.       Czy są w sądzie dostępne formularze do założenia sprawy o dział spadku?

Nie ma, wniosek o dział spadku należy sporządzić samodzielnie na karcie formatu A 4, należy podać imię, nazwisko i PESEL wnioskodawcy oraz dokładny adres, imię, nazwisko i PESEL uczestników postępowania wraz z adresami. Należy wymienić wszystkie składniki, które wchodzą w skład masy spadkowej po zmarłym z jednoczesnym podaniem ich wartości oraz proponowanym sposobem podziału poszczególnych składników masy spadkowej.

7.       Czy sprawę o dział spadku przeprowadza się tylko przed Sądem?

Sprawę o dział spadku można przeprowadzić przed notariuszem lub sądem. Sądem właściwym do rozpoznania takiego wniosku jest sąd położenia tego spadku lub sąd, w którym stwierdzono nabycie spadku.

8.       Czy wyrok dostaje się z urzędu?

Nie, o wyrok, bądź postanowienie należy złożyć wniosek w Sądzie, osobiście lub pocztą. Opłata od odpisu wyroku wynosi 6 zł (za jedną stronę orzeczenia). Aby wyrok miał moc prawną musi być uprawomocniony, dlatego o taki odpis wyroku z klauzulą prawomocności należy wnosić najwcześniej na 22 dzień od dnia wydania wyroku. Należy się jednak wcześniej upewnić, czy wyrok jest prawomocny, to znaczy, czy nie wpłynął na niego środek zaskarżenia. Z urzędu doręcza się stronom wyroki zaoczne oraz postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenie doręczane stronom uprawomocnia się po upłynięciu określonego czasu od daty odebrania orzeczenia przez strony. Najczęściej jest to okres 7-mio dniowy.

9.       Dzisiaj miałam rozprawę o stwierdzenie nabycia spadku po mojej matce. Na rozprawie zostało ogłoszone postanowienie, kiedy mogę odebrać odpis niniejszego postanowienia?

Odpis postanowienia odbiera się po jego uprawomocnieniu tj. po 21 dniach licząc od dnia następnego po rozprawie, o ile nie zostanie ono zaskarżone.

10.  Ile kosztuje wydanie odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku?

Jeden odpis postanowienia z klauzulą prawomocności kosztuje 6 złotych (za jedną stronę orzeczenia).

11.  Ile kosztuje założenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku?

Założenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku kosztuje 50 zł po jednej zmarłej osobie.

12.  Ile wynosi opłata od wniosku o podział majątku dorobkowego?

Opłata stała od wniosku wynosi 1.000 złotych, w przypadku zgodnego wniosku o podział majątku opłata ta wynosi 300 złotych.

13.  Ile wynosi opłata od wniosku o uzasadnienie wyroku?

Za wniosek o uzasadnienie wyroku nie pobiera się opłaty.

14.  Ile wynosi opłata za sprawę o dział spadku?

Opłata za sprawę wynosi 500zł, a jeśli jest to zgodny wniosek stron to wynosi ona 300zł.

15.  Jak jest opłata od pozwu?

Opłata może być stała, stosunkowa tymczasowa. Opłata stała nie może być niższa niż 30,00 zł i wyższa niż 5.000,00 zł. Opłata stosunkowa nie może być niższa niż 30,00 zł i wyższa niż 100,000,00 zł. Opłatę tymczasową ustala Sąd.

Od pozwu o zapłatę, opłata jest stosunkowa, obliczona w wysokości 5% od wskazanej w pozwie wartości przedmiotu sporu. W postępowaniu nakazowym opłaca się 1/4 obliczonej w ten sposób opłaty stosunkowej. Jednakże, gdy strona pozwana wniesie sprzeciw od nakazu zapłaty w Postępowaniu upominawczym powód uiszcza pozostałą kwotę 3/4 obliczonej opłaty. Przy wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym pozwany uiszcza 3/4 obliczonej opłaty.

16.  Jak uiszczać opłaty sądowe?

Opłaty sądowe uiszcza się bądź w znakach opłaty sądowej, naklejonymi na piśmie skierowanym do Sądu (nie wolno ich przekreślać, ani po nich pisać), bądź na konto sądu ze wskazaniem, jakiej sprawy opłata dotyczy (przez podanie sygnatury sprawy, nazwisk stron).

17.  Jak wnosi się skargę na czynności komornika i jaka jest opłata za sprawę?

Skargę na czynności komornika wnosi się w terminie 7 dni od daty dokonania tej czynności przez komornika lub otrzymania od komornika zawiadomienia o podjęciu czynności. Sądem właściwym do rozpoznania skargi jest Sąd Rejonowy, w okręgu którego znajduje się Komornik, którego skarga dotyczy. Skargę wnosi się w takiej ilości egzemplarzy ile jest stron postępowania t.j. wierzycieli, dłużników i komornika. W skardze należy wymienić wszystkich wierzycieli i dłużników wraz z ich adresami oraz sygnaturę akt komorniczych, których skarga dotyczy, a także wartość przedmiotu egzekucji t j. kwotę, którą dłużnik winien zapłacić. Opłata za skargę wynosi 100 zł.

18.  Jak złożyć wniosek o zniesienie współwłasności?

Wniosek o zniesienie współwłasności należy złożyć w ilości odpowiadającej ilości uczestników postępowania (plus jeden egzemplarz dla Sądu) na karcie formatu A4, należy podać imię, nazwisko i PESEL wnioskodawcy wraz z adresem zamieszkania, imię, nazwisko i PESEL uczestników wraz z adresem zamieszkania.

Do wniosku należy dołączyć aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem sporu. Opłata za sprawę wynosi 1.000zł, a jeśli jest to zgodny wniosek wszystkich uczestników - 300zł.

19.  Jaka jest opłata od eksmisji?

Od pozwu o eksmisję pobierana jest opłata stała w wysokości 200,00 zł.

20.  Jakie dokumenty należy złożyć do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku?

  • odpis skrócony aktu zgonu i aktu małżeństwa osoby zmarłej,
  • odpis skrócony aktu urodzenia mężczyzn i niezamężnych kobiet uczestniczących w postępowaniu,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa kobiet uczestniczących w postępowaniu (zmiana nazwiska),
  • wypis z oryginału testamentu notarialnego lub oryginał testamentu ręcznego, o ile spadkodawca sporządził testament.

21.  Moja matka zmarła, pozostawiła testament notarialny, w którym do całości spadku powołała mnie. Czy ja muszę założyć sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po mojej matce?

Tak należy złożyć wniosek do Sądu Rejonowego Wydziału Cywilnego wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (od 1 marca 2009r. istnieje możliwość poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem).

22.  Zmarła moja matka, do jakiego sądu mam złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest Sąd ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej. (od 1 marca 2009r. istnieje możliwość poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem).

23.  Zmarła moja matka, pozostawiła testament notarialny, w którym do całości spadku powołała mnie jako swoją córkę, żyje mój ojciec i brat. Czy ja we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku muszę wskazać dane mojego ojca i brata?

Tak, we wniosku muszą być wskazane wszystkie osoby , które dziedziczyłyby gdyby testamentu nie było.

24.  Czy klauzulę wykonalności na nakazie zapłaty wysyła się z urzędu do strony powodowej?

Nie. Strona powodowa w celu uzyskania klauzuli wykonalności winna do sądu złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty.

25.  Czy można składać wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika z urzędu, gdy składający pozew ma trudną sytuację finansową?

Tak. Należy złożyć w tym wypadku taki wniosek i wraz z nim złożyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania - na urzędowym formularzu.

26.  Czy można uzyskać kserokopię z akt sprawy?

Tak, jednak za każdą stronę opłata wynosi 1 zł. Nie sporządza się kserokopii dokumentów zawierających tajemnicę państwową. Można wykonać fotokopię bezpłatnie na wniosek zainteresowanego.

27.  Czy przy wniesieniu pozwu należy go opłacić?

Jeżeli pozew jest złożony przez profesjonalistę pozew musi zostać opłacony w dniu jego wniesienia w znakach opłaty sądowej bądź poprzez opłacenie go przelew na numer konta bankowego Sądu: NBP Oddział Okręgowy w Lublinie. Opłacenie pozwu znacznie skraca czas załatwienia sprawy. W razie nieopłacenia pozwu przez osobę fizyczną, Sąd wezwie stronę o uzupełnienie braków pozwu i wskaże dokładnie co należy uzupełnić i w jakim terminie.

28.  Gdzie składa się wszelkie pisma kierowane do Sądu?

Pisma można składać w Biurze Podawczym Sądu lub nadać w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej listem poleconym, data nadania przesyłki jest równoznaczna ze złożeniem pisma w Sądzie.

29.  Jaka jest obowiązująca forma wniesienia pozwu, wniosku, sprzeciwu, zarzutów sprzeciwu od wyroku zaocznego, apelacji?

- Pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, sprzeciw od wyroku zaocznego składa się na urzędowych formularzach dostępnych nieodpłatnie w Sądzie; - wnioski oraz apelacje i zażalenia nie wymagają urzędowych formularzy jednak muszą spełniać wymogi pisma procesowego.

Metadane

Data wytworzenia : 27.08.2014
Data publikacji : 26.08.2014
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Leonowicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Leonowicz

Opcje strony

do góry