Sąd Rejonowy w Chełmie

WYDZIAŁ KARNY

Wydziały Karne

 

1.       Co należy uczynić, aby złożyć prywatny akt oskarżenia?

W przypadku zaistnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, strona pokrzywdzona może wnieść do sądu prywatny akt oskarżenia, który powinien zawierać dane personalne i miejsce zamieszkania oskarżyciela prywatnego i oskarżonego, datę, miejsce i opis przedmiotowego zdarzenia, ewentualnie świadków zajścia. Opłata od prywatnego aktu oskarżenia wynosi 300 zł i wnoszona jest po wezwaniu przez Sąd oskarżyciela do wpłaty tej kwoty lub z chwilą wniesienia prywatnego aktu oskarżenia. Pierwsza rozprawa ma charakter posiedzenia pojednawczego, na którym sędzia wzywa strony do zawarcia ugody na określonych warunkach. Jeśli ugoda nie zostanie zawarta sprawa zostaje skierowana na rozprawę i przeprowadzane są wszystkie czynności procesowe.

2.       Co należy zrobić aby odwołać się od treści zapadłego wyroku?

Jeżeli którakolwiek ze stron nie zgadza się z treścią wydanego na rozprawie wyroku w terminie 7 dni może złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie wyroku z uzasadnieniem, a po otrzymaniu odpisu wyroku z uzasadnieniem może wnieść w terminie 14 dni w przypadku sprawy karnej lub karno-skarbowej, zaś w przypadku sprawy o wykroczenie w terminie 7 dni apelację do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem tutejszego sądu. Wyżej wymienione terminy nie dotyczą sprawy rozpatrywanych w trybie przyśpieszonym.

3.       Czy w Wydziale Karnym są gotowe druki do pobrania?

W Wydziale Karnym nie funkcjonują gotowe druki czy też formularze, wszystkie pisemne wnioski należy składać indywidualnie.

4.       W jaki sposób można uzyskać zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

Zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym pozostającym do dyspozycji tutejszego sądu mogą uzyskać osoby najbliższe ( rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, konkubent). W celu otrzymania zezwolenia należy zgłosić się do sekretariatu Wydziału Karnego z dokumentem tożsamości oraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na widzenie z tymczasowo aresztowanym. Każdemu aresztowanemu przysługuje jedno widzenie w tygodniu. W Zakładzie Karnym w Chełmie widzenia odbywają się we wtorki, czwartki i soboty.

5.       W jaki sposób należy prawidłowo usprawiedliwić nieobecność na rozprawie?

W przypadku niemożności stawiennictwa na rozprawę należy złożyć przed terminem rozprawy pisemne usprawiedliwienie nieobecności, z podaniem przyczyny niestawiennictwa. W wyjątkowych wypadkach, jeśli nie ma możliwości pisemnego usprawiedliwienia, należy przed terminem rozprawy telefonicznie powiadomić sekretariat Wydziału Karnego o przyczynach niestawiennictwa. Z rozmowy telefonicznej pracownik sekretariatu sporządza notatkę urzędową, którą dołącza się do akt. Jeśli niestawiennictwo spowodowane jest chorobą, każda ze stron zobowiązana jest również do pisemnego usprawiedliwienia i dołączenia zaświadczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza sądowego. Lista lekarzy sądowych dostępna jest w sekretariacie Wydziału. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Sąd może ukarać świadka karą porządkową.

6.       W jakiej sytuacji można starać się o wyznaczenie przez Sąd obrońcy z urzędu?

Jeśli sytuacja majątkowa strony nie pozwala na ustanowienie sobie obrońcy z wyboru, można złożyć do Sądu pisemny wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu, który należy uzasadnić i dołączyć do niego dokumenty świadczące o wysokości uzyskiwanych miesięcznie dochodów i ponoszonych wydatków np. zaświadczenie o zarobkach, odcinek z renty, wysokość ponoszonych wydatków z tytułu najmu lokalu, poboru energii elektrycznej itp. Obrońca z urzędu wyznaczany jest wtedy, gdy strona udowodni, iż nie jest w stanie ze względu na trudną sytuację majątkową, ponieść kosztów ustanowienia obrońcy z wyboru. Wniosek rozpatrywany jest przez sędziego referenta ewentualnie Przewodniczącego Wydziału.

7.       Co należy zrobić aby uchylono karę porządkową nałożoną na świadka za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie?

W tym celu należy złożyć pisemne usprawiedliwienie wraz z prośbą o uchylenie kary w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o jej nałożeniu.

8.       Co oznacza pojęcie oskarżyciela posiłkowego i działać w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego?

Każdy pokrzywdzony przestępstwem lub wykroczeniem może uzyskać prawa strony procesu (składać wnioski dowodowe, zadawać pytania świadkom, odwołać się od wyroku) poprzez złożenie oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W sprawach karnych takie oświadczenie można złożyć do momentu otwarcia przewodu sadowego - czyli do chwili rozpoczęcia odczytania aktu oskarżenia. W przypadku sprawy dot. wykroczenia należy takie oświadczenie złożyć w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia z Policji o przesłaniu wniosku o ukaranie do tutejszego Wydziału.

9.       Czy i kiedy można zapoznać się z aktami sprawy?

W każdym stadium postępowania stronom przysługuje prawo wglądu do akt sprawy. W tym celu należy zgłosić się do Sekretariatu Wydziału z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Każdej ze stron postępowania przysługuje ponadto prawo do sporządzania notatek z akt sprawy, fotokopii lub wystąpienie z wnioskiem o wydanie kserokopii poszczególnych kart - opłata za jedną stronę wynosi 1 zł.

10.  Czy należy stawić się na każde wezwanie Sądu?

Każda osoba wezwana ma obowiązek stawić się we wskazanym czasie i miejscu. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje brakiem możliwości zapoznania się z wydanym orzeczeniem lub m.in. nałożeniem kary grzywny, przymusowym doprowadzeniem przez Policję, zatrzymaniem nawet do 48 godz. W przypadku braku możliwości stawienia się w Sądzie swoją nieobecność należy usprawiedliwić. Nie ma potrzeby stawiania się w Sądzie jeśli otrzymamy zawiadomienie o terminie posiedzenia. Nie zwalnia to jednak z obowiązku kontrolowania na jakim etapie znajduje się postępowanie.

11.  Czy w sekretariacie sądowym można uzyskać poradę prawną?

Pracownicy sekretariatu nie są uprawnieni do udzielania porad prawnych. W tym celu należy udać się do Kancelarii Prawnej.

12.  Jak należy postąpić aby odwołać się od mandatu karnego?

Należy złożyć wniosek o uchylenie mandatu w terminie 7 dni od daty jego nałożenia wraz z jego kserokopią. Mandat karny może zostać uchylony jedynie w przypadku jeżeli został nałożony za czyn nie będący wykroczeniem.

13.  Jak ubiegać się o wydanie odpisów orzeczeń i jaką należy ponieść opłatę?

Należy złożyć pisemny wniosek o wydanie odpisu orzeczenia, natomiast opłata uzależniona jest od ilości stron orzeczenia. Opłata za jedną stronę wynosi 6.00 zł.

14.  Kto może ubiegać się o przesłuchanie w charakterze świadka w drodze pomocy sądowej?

Świadek zamieszkujący z dala od Sądu, w którym ma zeznawać może wystąpić z wnioskiem o przesłuchanie go w drodze pomocy sądowej w najbliższym jego miejscu zamieszkania Sądzie, aby uniknąć kosztownych i dalekich podróży.

15.  Rozpoznaniem jakich spraw zajmuje się Wydział VII Karny?

Wydział VII Karny zajmuje się rozpoznaniem spraw o przestępstwa, wykroczenia, wykroczenia skarbowe oraz o przestępstwa skarbowe, dla których właściwy do orzekania w I  instancji jest Sąd Rejonowy z obszaru gmin: Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Ruda – Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica i Żmudź.

16.  W jaki sposób uregulować należność sądową?

Po otrzymaniu wezwania należność sądową należy wpłacić w Kasie Sądu w Chełmie przy ul. I AWP 16 lub we Włodawie przy ul. Sejmowej 7 lub na konto wskazane w wezwaniu.

 

Metadane

Data wytworzenia : 27.08.2014
Data publikacji : 27.08.2014
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Leonowicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Leonowicz

Opcje strony

do góry