Sąd Rejonowy w Chełmie

WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH

Wydział Ksiąg Wieczystych


 

1.       Czy przy złożeniu wniosku należy go od razu opłacić?

Tak. Opłatę należy uiścić w kasie sądu lub w znaczkach opłaty sądowej. Znaczki sądowe są do nabycia w kasie sądu.

2.       Czyje podpisy winny być na wniosku o wpis do Księgi Wieczystej?

W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna wymagany jest: - podpis wnioskodawcy (wnioskodawców). W przypadku gdy wnioskodawcą jest firma wymagane są: - podpisy i pieczątki osób wg KRS upoważnionych do składania podpisu - pieczątka firmowa.

3.       Gdzie można znaleźć formularze wniosków?

Formularze druków urzędowych można pobrać ze strony internatowej Sądu, Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem www.ms.gov.pl oraz osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych.

4.       Ile wynosi opłata za odpis z Księgi Wieczystej?

Opłata za Odpis zwykły z Księgi Wieczystej wynosi 30,00 zł. Opłata za Odpis zupełny z Księgi Wieczystej wynosi 60,00 zł. Opłata za Zaświadczenie o zamknięciu Księgi Wieczystej wynosi 10,00 zł. Opłatę należy uiścić w Kasie Sądu (nie należy uiszczać opłatę w znaczkach sadowych).

5.       Kiedy uprawomocnia się wpis do Księgi Wieczystej?

Wpis do Księgi Wieczystej uprawomocnia się w terminie: - 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia - dotyczy wpisów dokonywanych przez Referendarza Sądowego; - 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia - dotyczy wpisów dokonywanych przez Sędziego Sądu Rejonowego.

6.       W jakim czasie dokonywany jest wpis do Księgi Wieczystej?

Wpisy do Ksiąg Wieczystych dokonywane są w terminie do trzech miesięcy.

7.       W jakim terminie wydawany jest odpis z Księgi Wieczystej?

Odpis z Księgi Wieczystej wydawany jest na miejscu.

 


 

Postępowanie wieczystoksięgowe jest podejmowane na wniosek uprawnionego podmiotu. Legitymację do złożenia wniosku posiada właściciel nieruchomości, osoba, na rzecz, której, wpis ma nastąpić, wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej, komornik.

Wniosek wieczystoksięgowy winien być sporządzony na urzędowym formularzu. Wszystkie urzędowe formularze można uzyskać nieodpłatnie w sekretariacie Wydziału Ksiąg Wieczystych a także na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sądu. Wniosek winien zawierać oznaczenie Sądu, numer księgi wieczystej (o ile wniosek dotyczy wpisu w istniejącej księdze wieczystej), dokładnie określone żądanie (w przypadku, gdy wpis dotyczy osoby fizycznej należy podać jej imię nazwisko, imiona rodziców nr PESEL, w przypadku osób prawnych – nazwę, siedzibę, nr REGON). Wniosek winien zawierać datę i być opatrzony podpisem wnioskodawcy lub jego pełnomocnika (w przypadku, gdy jest to osoba fizyczna – własnoręczny podpis, gdy jest to osoba prawna – podpis osób uprawnionych do reprezentacji wraz z pieczątką firmową i dołączonym odpisem KRS, należy  wypełnić formularz KW-PP oraz dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej).

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej (w kasie Sądu, bądź na konto Sądu).

  • 200 złotych od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.
  • 150zł od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.
  • 150zł od wniosku o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami; własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha; praw osobistych i roszczeń; zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.
  • 60zł od wniosku o założenie księgi wieczystej; połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości; odłączenie nieruchomości lub jej części; sprostowanie działu I-O; wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym; dokonanie innych wpisów. Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą 60zł

Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą. Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty stanowiące podstawę wpisu.

Dane dotyczące nieruchomości gruntowych i budynkowych oraz oznaczenia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste wpisuje się w księdze wieczystej na podstawie wyrysu z mapy ewidencyjnej oraz wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu sporządzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Jeżeli zmiana oznaczenia nieruchomości dotyczy wyłącznie położenia nieruchomości, numeracji działek ewidencyjnych, obrębu ewidencyjnego lub sposobu korzystania z nieruchomości, podstawę wpisu w księdze wieczystej stanowi wypis z rejestru gruntów.

Dokumenty powinny być zaopatrzone w klauzulę właściwego organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków stwierdzającą, że są przeznaczone do dokonywania wpisów w księgach wieczystych.

Jeżeli odrębna własność budynku powstała jednocześnie z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, podstawę oznaczenia budynku stanowi umowa użytkowania wieczystego i sprzedaży budynku lub decyzja administracyjna właściwego organu. W przypadku, gdy odrębna własność budynku i innego urządzenia powstała po oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste, podstawę ich oznaczenia stanowią wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków lub wypis z kartoteki budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, zawierający usytuowanie budynku na gruncie, a także oświadczenie wnioskodawcy obejmujące dane o budynku dotyczące liczby kondygnacji, powierzchni użytkowej oraz dane dotyczące przeznaczenia budynku, o ile z powyższych dokumentów te dane nie wynikają.

Lokal będący przedmiotem odrębnej własności oznacza się na podstawie aktu notarialnego lub orzeczenia sądu, a także wypisu z rejestru gruntów, wypisu z rejestru lokali lub wypisu z kartoteki lokali, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Podstawą oznaczenia lokalu, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest zaświadczenie o powierzchni i położeniu lokalu, wydane przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową.

Podstawą oznaczenia domu jednorodzinnego, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest zaświadczenie o powierzchni i położeniu domu jednorodzinnego, wydane przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową, oraz wypis z rejestru gruntów.

 

 

 

Metadane

Data wytworzenia : 26.08.2014
Data publikacji : 26.08.2014
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Leonowicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Leonowicz

Opcje strony

do góry