Sąd Rejonowy w Chełmie

WYDZIAŁ PRACY

Wydział Pracy

 

1.       Co należy zrobić aby został przyznany pełnomocnik z urzędu?

Złożyć wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu, dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

2.       Co to jest wartość przedmiotu sporu?

Jest to wartość dochodzonego roszczenia a przy roszczeniach niemajątkowych w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony jest to roczny zarobek brutto, przy umowie na czas określony - wynagrodzenie brutto za czas trwania umowy jednak nie dłuższy niż za jeden rok.

3.       Co to są wnioski dowodowe?

Są to świadkowie bądź dokumenty mogące potwierdzić dochodzone roszczenie.

4.       Co zrobić gdy pracodawca nie płaci wynagrodzenia?

Złożyć pozew w dwóch egzemplarzach. W pozwie należy wskazać swoje dane z dokładnym adresem zamieszkania, nazwę i siedzibę pozwanego zakładu pracy oraz wysokość dochodzonej kwoty i uzasadnić dochodzone roszczenie.

5.       Gdzie można uzyskać poradę prawną?

W Kancelariach Adwokackich lub Radcy Prawnego, w Państwowych Inspekcjach Pracy.

6.       Gdzie należy składać odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Wojewódzkiego Zespołu d/s Orzekania Niepełnosprawności?

Do właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i właściwego Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności.

7.       Ile wynosi opłata od apelacji?

- 30,00 zł, jednakże w sprawach w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 zł pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową w wysokości 5%.

8.       Jak można odwołać się od wyroku?

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku na piśmie a po otrzymaniu odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem wnieść w terminie 14 dni apelację do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego (liczy się data stempla pocztowego).

9.       Kiedy uprawomocni się wyrok zaoczny?

- po 21 dniach w sytuacji, gdy nie zostanie złożony żaden środek odwoławczy; - w przypadku złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku na piśmie i nie wniesienia środka odwoławczego wyrok uprawomocni się po 14 dniach od daty otrzymania przez stronę odpisu tegoż wyroku z uzasadnieniem. - w przypadku wniesienia apelacji wyrok uprawomocni się po rozpoznaniu sprawy i ogłoszeniu wyroku przez Sąd Okręgowy

10.  Kogo można ustanowić pełnomocnikiem w sprawie?

Adwokata, radcę prawnego, współmałżonka, rodziców, dzieci pełnoletnie rodzeństwo oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Pełnomocnikiem pracownika lub ubezpieczonego może być również przedstawiciel związku zawodowego lub inspektor pracy albo pracownik zakładu pracy, w którym mocodawca jest lub ma być zatrudniony, a ubezpieczonego - także przedstawiciel organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów.

 

Metadane

Data wytworzenia : 26.08.2014
Data publikacji : 26.08.2014
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Leonowicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Leonowicz

Opcje strony

do góry