Sąd Rejonowy w Chełmie

WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

1.      Czy podczas trwania małżeństwa można żądać alimentów od współmałżonka?

Można o ile nie przyczynia się on do zaspakajania potrzeb rodziny (np. koszty utrzymania mieszkania, zakup żywności itp.)

2.       Czy w sprawie o ustalenie ojcostwa można jednocześnie wnosić o zasądzenie alimentów?

W sprawie o ustalenie ojcostwa można wnosić o bieżące alimenty dla dziecka oraz o pokrycie wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztami utrzymania przez trzy miesiące w okresie porodu - dla matki dziecka.

3.       Do jakiego wieku dzieci mogą żądać alimentów od rodziców?

Górny wiek, do którego dzieci mogą żądać alimentów od rodziców nie jest określony - kodeks mówi że rodzice są zobowiązani do łożenia na dzieci do momentu w którym będą się mogły samodzielnie utrzymać (można przyjąć że jest to okres po zakończeniu szkoły średniej lub wyższej) - jednak to zawsze sąd decyduje o przyznaniu alimentów.

4.       Jaki jest najniższy wiek do zawarcia małżeństwa?

Małżeństwo może zawrzeć osoba, która ukończyła 18 lat. Sąd opiekuńczy z ważnych powodów może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat a z okoliczności wynika, że zawarcie tego małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny (np. ciąża kobiety).

5.       Jakiej kwoty alimentów można się domagać?

Kodeks rodzinny podaje, iż wysokość żądanych alimentów zależna jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (wydatki wynikające z wieku dziecka, np. szkolne, stanu zdrowia dziecka itp.) oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji (osiągane dochody, poziom życia zobowiązanego.

6.       Kiedy można wnosić o podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów?

O zmianę wysokości alimentów można wystąpić w przypadku zmiany stosunków (np. upływ czasu i związany z tym wzrost kosztów utrzymania, zwiększenie lub zmniejszenie się możliwości finansowych zobowiązanego do alimentacji, choroba zobowiązanego itp.)

7.       Kiedy można wnosić o ustalenie rozdzielności majątkowej podczas trwania małżeństwa?

Z ważnych powodów (np. małżonkowie nie mieszkają z sobą, albo mieszkają z sobą a prowadzą oddzielne gospodarstwo, jeden z małżonków nie przyczynia się do utrzymania domu i zaciąga długi na swoje potrzeby) każdy z małżonków podczas trwania małżeństwa może wnosić do sądu pozew o ustalenie rozdzielności majątkowej.

8.       Kto i kiedy może występować z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa?

Z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa może wystąpić: - matka dziecka w ciągu 6 miesięcy od jego urodzenia, - mąż matki dziecka - w ciągu 6 miesięcy od dnia w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka, - dziecko - po osiągnięciu pełnoletniości - nie później jednak niż w ciągu 3 lat od jej osiągnięcia - prokurator - zawsze, gdy wymaga tego ochrona praworządności.

9.       Kto i w jakim czasie może żądać sądowego ustalenia ojcostwa?

Ustalenia ojcostwa może żądać samo dziecko, matka, ojciec jak również prokurator. Matka i ojciec mogą żądać ustalenia ojcostwa jedynie do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, po tym momencie już tylko ono może żądać ustalenia ojcostwa.

 

 

Metadane

Data wytworzenia : 26.08.2014
Data publikacji : 26.08.2014
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Leonowicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Leonowicz

Opcje strony

do góry