Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


III Wydział Rodzinny i NieletnichPrzewodniczący SSR Leszek Breś

Kierownik sekretariatu: Grażyna Łygas


Al. Żołnierzy I AWP 16, parter, p. 20
22-100 Chełm
tel/fax: +48 82 565-37-49

email: rodzinny@chelm.sr.gov.pl

 

      

Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:

 

Poniedziałek: 1000 - 1200

Czwartek: 1000 - 1200

 

Lista sędziów:

SSR Breś Leszek - Przewodniczący Wydziału

SSR Piłat - Świś Anna

SSR Wiśniewska Agnieszka - Zastępca Przewodniczącego Wydziału

 


Do zakresu działania III Wydziału Rodzinnego i NIeletnich należy rozpatrywanie spraw z obszaru:

 

miasta: Chełm

gmin: Chełm, Białopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź

 

1. W postępowaniu procesowym:

 • alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygaśnięcie obowiązku);
 • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (koszty wyprawki, utrzymanie matki w okresie ciąży i porodu);
 • zaprzeczenie ojcostwa;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami;

 

2. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:

 • przysposobienia;
 • pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa z powodu braku wymaganego wieku dla kobiety;
 • zmiana zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania;
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej;
 • ustanowienie opieki nad małoletnim;
 • ustanowienie kuratora dla małoletniego;
 • wydanie dziecka;
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka;
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami;
 • umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej;
 • ustalenie miejsca pobytu małoletniego;
 • ustalenie kontaktów z małoletnim,
 • sprawy z ustawy ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 ze zm.), ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 j.t. ze zm):

 

 

3. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym dorosłych:

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika;
 • zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa;
 • ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą;
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny;
 • zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; (zmiana orzeczenia ustanie obowiązku);
 • nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka;
 • ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej;
 • sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego i umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody;
 • sprawy zabezpieczenia alimentów;
 • nadanie klauzuli wykonalności;
 • sprawy w przedmiocie egzekucji sądowej;

 

4. W postępowaniu dotyczącym nieletnich:

 • co do których zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego lub wykazywania przejawów demoralizacji (ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm.),

 


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-03-27
Data udostępnienia informacji: 2009-03-18