Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


IV Wydział Pracy


Przewodniczący SSR Anna Górna

Kierownik sekretariatu: Marta Koziołek


Al. Żołnierzy I AWP 16, I piętro, p. 45
22-100 Chełm
tel: +48 82 565-20-28

email: pracy@chelm.sr.gov.pl

 

      

Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:

 

Poniedziałek: 1000 - 1300

Wtorek: 1000 - 1300

Czwartek: 1000 - 1300

 

Lista sędziów:

 

SSR Górna Anna - Przewodniczący Wydziału

SSR Bojarska Marta


Do zakresu działania IV Wydziału Pracy należy rozpatrywanie spraw z obszaru:

 

miasta: Chełm i Włodaw

gmin: Chełm, Białopole, Cyców, Dorohusk, Dubienka, Hańsk, Kamień, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Sosnowica, Stary Brus, Urszulin, Wierzbica, Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki, Żmudź.

 

1. z zakresu prawa pracy:

 • związane z wypowiedzeniem umowy o pracę;
 • związane z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia;
 • z wiązanie z innym sposobem uznania stosunku pracy;
 • związanie z wypowiedzeniem umownych warunków pracy i płacy;
 • o wydanie świadectwa pracy;
 • odszkodowanie z tytułu nie wydania w terminie świadectwa pracy;
 • nawiązania stosunku pracy;
 • o wynagrodzenie za pracę;
 • o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe;
 • o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy;
 • związane ze szczególną ochroną pracy kobiet;
 • związane ze szczególną ochroną pracy młodocianych;
 • o świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy;
 • o odprawę rentową, emerytalną oraz pieniężną;
 • z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 • dotyczące dochodzenia świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 15.07.2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;
 • o nagrody jubileuszowe;
 • dotyczące powództwa związków zawodowych o zwrot Funduszowi Świadczeń Socjalnych środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na Fundusz – ustawa z dnia 04.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
 • o uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników;
 • o uchylenie uchwały organu spółdzielni w wypadku gdy treść uchwały dotyczy spółdzielczego stosunku pracy;
 • o roszczenia na tle spółdzielczej umowy o pracę;
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy wnoszone przez inspektorów pracy;
 • o odszkodowanie należne pracownikowi za okres obowiązywania zakresu konkurencji;
 • o świadczenia dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów prawa cywilnego, w zw. z wypadkiem przy pracy;
 • pozbawione tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kpe);
 • spory pracowników i byłych pracowników o wydanie bezpłatnych akcji;
 • o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn;
 • o odszkodowanie w związku z molestowaniem seksualnym jako jedną z form dyskryminacji w miejscu pracy;
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z mobbingiem;
 • dyskryminacja w zatrudnieniu


2. o odszkodowanie:

 • za mienie nie powierzone;
 • za mienie powierzone łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej;
 • przysługujące pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia;
 • z tytułu naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji,


3. inne:

 • w przedmiocie egzekucji sądowej;
 • o nadanie klauzuli wykonalności;
 • ze skargi na czynności komornika;
 • o odtworzenie akt;
 • dotyczące pomocy sądowej;
 • odwołanie od decyzji o odmowie rejestracji układu zbiorowego pracy.

Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-03-27
Data udostępnienia informacji: 2009-03-18