Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


VI Wydział Ksiąg Wieczystych


Przewodniczący Agnieszka Dubowiecka

Kierownik sekretariatu: Renata Lekan


Al. Żołnierzy I AWP 16, parter, pok. 28
22-100 Chełm
tel/fax: +48 82 563-22-50

email: ksiegi@chelm.sr.gov.pl

 

Godziny przyjęć interesantów w

Sekretariacie i Biurze Podawczym

 

      

Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:

 

Poniedziałek: 900 - 1800

Wtorek - Piątek: 730 - 1430

Poniedziałek: 1000 - 1530

Wtorek: 1000 - 1200

Czwartek: 1000 - 1200

 

Godziny urzędowania Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

 

parter, pokój 30

poniedziałek

 900 - 1800

wtorek-piątek

 730 - 1430

 

Lista referendarzy:

Dubowiecka Agnieszka

Paszkiewicz Joanna

Zawiślak Arkadiusz

 


Z dniem 1 września 2010r. w Sądzie Rejonowym w Chełmie w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych zostaje wprowadzony system informatyczny Nowa Księga Wieczysta. Z tym dniem następują zmiany w sposobie składania do VI Wydziału Ksiąg Wieczystych wniosków o wpisy w księgach wieczystych oraz wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych, odpisów dokumentów, zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych. Po dniu 1 września 2010r. nie będą już dokonywane wpisy w księgach dotychczasowych. Wnioski będą rozpatrywane dopiero po przeprowadzeniu migracji księgi wieczystej, w której ma nastąpić wpis – przez Ośrodek Migracyjny w Krośnie. Czas rozpoznania wniosku wydłuży się więc o okres niezbędny do przeprowadzenia migracji.


Biuro podawcze przyjmuje wyłącznie korespondencję adresowaną do tego Wydziału. Wnioski należy składać wyłącznie na urzędowych formularzach. Druki są dostępne w biurze podawczym, zaś wzory wypełnionych druków na poczekalni dla interesantów. Wnioski mogą być składane na formularzach wydrukowanych ze strony internetowej. Wydruki mogą być czarno-białe. Po złożeniu wniosku o wydanie odpisu z księgi wieczystej, zostanie on sporządzony niezwłocznie, ale po wcześniejszym wysłaniu księgi do ośrodka migracyjnego i jej zwrocie. Opłatę za wydanie odpisu należy uiścić w Kasie Sądu (Al. I AWP 16) lub na konto Sądu. Opłata za odpis nie może być uiszczona w znakach sądowych.


Do zakresu działania VI Wydziału Ksiąg Wieczystych należy rozpatrywanie wniosków:


1. założenie księgi wieczystej dla:

 • nieruchomości gruntowej;
 • nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste;
 • nieruchomości budynkowej, lokalowej;
 • ograniczonego prawa rzeczowego (np. własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego i wpis uprawnionego z powyższego   tytułu);


2. o wpis w księdze wieczystej:

 • sprostowanie oznaczenia nieruchomości w dziale I księgi wieczystej;
 • wpisu prawa własności, użytkowania wieczystego;
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności, hipoteki);
 • prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu lub pierwokupu, prawa dożywocia;
 • roszczenia o przeniesienie własności z nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; dotyczy to także roszczeń przyszłych i warunkowych; 
 • określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników;
 • roszczenia współwłaścicieli wyłączającego uprawnienie do zniesienia współwłasności, orzeczeń o udzielonym zabezpieczeniu;
 • hipotek zabezpieczających wierzytelności banku hipotecznego (nadto   informacji, że zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29.08.1977r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych;
 • prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie (ustawie z dnia 13.07.2000r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece);
 • zmiany wpisu w dziale III I IV księgi wieczystej;

NOWA KSIĘGA WIECZYSTA więcej informacji>>>


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-03-27
Data udostępnienia informacji: 2009-03-18