Sąd Rejonowy w Chełmie

IV WYDZIAŁ PRACY

Sekretariat Wydziału
Al. Żołnierzy I AWP 16
22-100 Chełm
pok. 61, I piętro
fax 82 5622561
e-mail: pracy@chelm.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - Al. Żołnierzy I AWP 16, parter-hol, tel. 82 5622507
Czytelnia (zamawianie akt) - Al. Żołnierzy I AWP 16,  parter-pokój 7, tel. 82 5622597

Biuro podawcze - Al. Żołnierzy I AWP 16,  parter-pokój 11, tel. 82 5622511

Godziny przyjęć interesantów:
Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter-hol):

 • poniedziałek w godzinach 900-1800
 • od wtorku do piątku w godzinach 800-1500

Przewodniczący Wydziału
Anna Górna

Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 61, I piętro, poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 1000-1300
Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.


Kierownik Sekretariatu
Marta Koziołek

Z-ca Kierownika Sekretariatu
Marzena Seniuk


Lista sędziowie:
Górna Anna - Przewodniczący Wydziału

Do zakresu działania IV Wydziału Pracy należy rozpatrywanie spraw z obszaru:
miasta: Chełm i Włodawa
gmin: Chełm, Białopole, Cyców, Dorohusk, Dubienka, Hanna, Hańsk, Kamień, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Sosnowica, Stary Brus, Urszulin, Wierzbica, Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki, Żmudź.

 

 1. z zakresu prawa pracy:
 • związane z wypowiedzeniem umowy o pracę;
 • związane z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia;
 • z wiązanie z innym sposobem uznania stosunku pracy;
 • związanie z wypowiedzeniem umownych warunków pracy i płacy;
 • o wydanie świadectwa pracy;
 • odszkodowanie z tytułu nie wydania w terminie świadectwa pracy;
 • nawiązania stosunku pracy;
 • o wynagrodzenie za pracę;
 • o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe;
 • o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy;
 • związane ze szczególną ochroną pracy kobiet;
 • związane ze szczególną ochroną pracy młodocianych;
 • o świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy;
 • o odprawę rentową, emerytalną oraz pieniężną;
 • z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 • dotyczące dochodzenia świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 15.07.2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;
 • o nagrody jubileuszowe;
 • dotyczące powództwa związków zawodowych o zwrot Funduszowi Świadczeń Socjalnych środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na Fundusz – ustawa z dnia 04.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
 • o uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników;
 • o uchylenie uchwały organu spółdzielni w wypadku gdy treść uchwały dotyczy spółdzielczego stosunku pracy;
 • o roszczenia na tle spółdzielczej umowy o pracę;
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy wnoszone przez inspektorów pracy;
 • o odszkodowanie należne pracownikowi za okres obowiązywania zakresu konkurencji;
 • o świadczenia dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów prawa cywilnego, w zw. z wypadkiem przy pracy;
 • pozbawione tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kpe);
 • spory pracowników i byłych pracowników o wydanie bezpłatnych akcji;
 • o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn;
 • o odszkodowanie w związku z molestowaniem seksualnym jako jedną z form dyskryminacji w miejscu pracy;
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z mobbingiem;
 • dyskryminacja w zatrudnieniu
 1. o odszkodowanie:

 • za mienie nie powierzone;
 • za mienie powierzone łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej;
 • przysługujące pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia;
 • z tytułu naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji,
 1. inne:

Metadane

Data publikacji : 19.02.2021
Data modyfikacji : 23.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Nadolski
Osoba modyfikująca informację:
Michał Leonowicz

Opcje strony

do góry