Sąd Rejonowy w Chełmie

I WYDZIAŁ CYWILNY

Sekretariat Wydziału
Al. Żołnierzy I AWP 16
22-100 Chełm
pok. 23, parter
fax 82 5622523
e-mail: cywilny@chelm.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - Al. Żołnierzy I AWP 16, parter-hol, tel. 82 5622507
Czytelnia (zamawianie akt) - Al. Żołnierzy I AWP 16,  parter-pokój 7, tel. 82 5622597

Biuro podawcze - Al. Żołnierzy I AWP 16,  parter-pokój 11, tel. 82 5622511

Godziny przyjęć interesantów:
Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter-hol):

  • poniedziałek w godzinach 900-1800
  • od wtorku do piątku w godzinach 800-1500

Przewodniczący Wydziału
Magdalena Flis

Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 14, parter, wtorek, czwartek w godz. 1000-1300
Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.


Kierownik Sekretariatu
Anna Lipińska

Z-ca Kierownika Sekretariatu
Aneta Szafrańska Hodała

Lista sędziów:
Bojarska Marta
Babij Katarzyna
Flis Magdalena - Przewodniczący Wydziału, Wiceprezes Sądu
Sobczyk Katarzyna - delegowanie do pełnienia czynności w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód
Zawiślak Arkadiusz

Lista asesorów sądowych:
Kielasińska Edyta - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Pijanowska-Mikołajczak Katarzyna

Lista referendarzy sądowych:
Szymaniak Katarzyna - delegowanie do pełnienia czynności w Sądzie Okręgowym w Lublinie

Do zakresu działania I Wydziału Cywilnego należy rozpatrywanie spraw z obszaru:
miasta: Chełm
gmin: Chełm, Białopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź.

  • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 75.000 złotych,
  • w tym między innymi sprawy o: opróżnienie lokalu mieszkalnego, wydanie nieruchomości i roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem, odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, naruszenie posiadania, zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, roszczenia z umowy darowizny, roszczenia o zachowek, odszkodowanie za szkodę na osobie, bezpodstawne wzbogacenie oraz o zapłatę z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umów.
  • o prawa spadkowego o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wyjawienie przedmiotów spadkowych, ogłoszenie testamentu, zarząd spadku nieobjętego, odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, dotyczące wykonawcy testamentu, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza,
  • o podział majątku wspólnego, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w trybie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, dotyczące zarządu rzeczą wspólną, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, sprostowanie, unieważnienie i ustalenie treści aktów stanu cywilnego, przyznanie państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych, zezwolenie na pobranie komórek, tkanek lub narządu od żywego dawcy, umorzenie utraconych dokumentów, odtworzenie dyplomów i świadectw,
  • inne sprawy cywilne, w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, o zwolnienie od kosztów sądowych, o udzielenie zabezpieczenia w sprawach cywilnych nieprocesowych z zakresu prawa cywilnego, o udzielenie pomocy sądowej w sprawach cywilnych nieprocesowych z zakresu prawa cywilnego, o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach cywilnych nieprocesowych z zakresu prawa cywilnego, skargi na czynności komornika.

Metadane

Data publikacji : 19.02.2021
Data modyfikacji : 06.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Nadolski
Osoba modyfikująca informację:
Michał Leonowicz

Opcje strony

do góry