Sąd Rejonowy w Chełmie

III WYDZIAŁ RODZINNY

Sekretariat Wydziału
Al. Żołnierzy I AWP 16
22-100 Chełm
pok. 20, parter
fax 82 5622520
e-mail: rodzinny@chelm.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - Al. Żołnierzy I AWP 16, parter-hol, tel. 82 5622506
Czytelnia (zamawianie akt) - Al. Żołnierzy I AWP 16,  parter-pokój 7, tel. 82 5622597

Biuro podawcze - Al. Żołnierzy I AWP 16,  parter-pokój 11, tel. 82 5622511

Godziny przyjęć interesantów:
Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter-hol):

 • poniedziałek w godzinach 900-1800
 • od wtorku do piątku w godzinach 800-1500

Przewodniczący Wydziału
Leszek Breś

Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 21, I piętro, poniedziałek, czwartek w godz. 1000-1200
Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.


Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Nafalska

Z-ca Kierownika Sekretariatu
Marzena Marcinek-Rura

Lista sędziowie:
Breś Leszek - Przewodniczący Wydziału
Piłat-Świś Anna
Wiśniewska Agnieszka - Zastępca Przewodniczącego Wydziału

Do zakresu działania III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich należy rozpatrywanie spraw z obszaru:
miasta: Chełm
gmin: Chełm, Białopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź.

 

1. W postępowaniu procesowym:

 • alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygaśnięcie obowiązku);
 • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (koszty wyprawki, utrzymanie matki w okresie ciąży i porodu);
 • zaprzeczenie ojcostwa;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami;

2. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:

 • przysposobienia;
 • pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa z powodu braku wymaganego wieku dla kobiety;
 • zmiana zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania;
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej;
 • ustanowienie opieki nad małoletnim;
 • ustanowienie kuratora dla małoletniego;
 • wydanie dziecka;
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka;
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami;
 • umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej;
 • ustalenie miejsca pobytu małoletniego;
 • ustalenie kontaktów z małoletnim,
 • sprawy z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050.), ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277):

3. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym dorosłych:

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika;
 • zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa;
 • ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą;
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny;
 • zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; (zmiana orzeczenia ustanie obowiązku);
 • nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka;
 • ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej;
 • sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego i umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody;
 • sprawy zabezpieczenia alimentów;
 • nadanie klauzuli wykonalności;
 • sprawy w przedmiocie egzekucji sądowej;

4. W postępowaniu dotyczącym nieletnich:

 • co do których zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego lub wykazywania przejawów demoralizacji (ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2018 r. poz. 969)

Metadane

Data publikacji : 19.02.2021
Data modyfikacji : 22.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Nadolski
Osoba modyfikująca informację:
Michał Leonowicz

Opcje strony

do góry