Sąd Rejonowy w Chełmie

https://chelm.sr.gov.pl/src/dzialalnosc-sadu/struktura-organizacyjna/wydzialy/15178,VI-WYDZIAL-KSIAG-WIECZYSTYCH.html
2021-10-24, 11:41

VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH

Sekretariat Wydziału
Al. Żołnierzy I AWP 16
22-100 Chełm
pok. 28, parter
fax 82 5622528
e-mail: ksiegi@chelm.sr.gov.pl

Ekspozytura centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych - Al. Żołnierzy I AWP 16,  parter-pokój 30, tel. 82 5622528
Biuro podawcze VI Wydziału Ksiąg Wieczystych - Al. Żołnierzy I AWP 16,  parter-pokój 28, tel. 82 5622528

Godziny przyjęć interesantów:
Interesanci przyjmowani są przez Sekretariat i Biuro Podawcze (parter-pokój 28):

 • poniedziałek w godzinach 900-1800
 • od wtorku do piątku w godzinach 730-1430

Przewodniczący Wydziału
Katarzyna Suszyńska-Dudek

Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 31, I piętro, wtorek, czwartek w godz. 900-1300
Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.


Kierownik Sekretariatu
Renata Lekan

Z-ca Kierownika Sekretariatu
Lucyna Zdybel


Lista referendarzy sądowych:
Czapska Jadwiga
Paszkiewicz Joanna
Suszyńska-Dudek Katarzyna - Przewodniczący Wydziału
 


Biuro podawcze przyjmuje wyłącznie korespondencję adresowaną do tego Wydziału. Wnioski należy składać wyłącznie na urzędowych formularzach. Druki są dostępne w biurze podawczym, zaś wzory wypełnionych druków na poczekalni dla interesantów. Wnioski mogą być składane na formularzach wydrukowanych ze strony internetowej. Wydruki mogą być czarno-białe. Po złożeniu wniosku o wydanie odpisu z księgi wieczystej, zostanie on sporządzony niezwłocznie, ale po wcześniejszym wysłaniu księgi do ośrodka migracyjnego i jej zwrocie. Opłatę za wydanie odpisu należy uiścić na konto Sądu. Opłata za odpis nie może być uiszczona w znakach sądowych.


Do zakresu działania VI Wydziału Ksiąg Wieczystych należy rozpatrywanie wniosków:

 1. założenie księgi wieczystej dla:
 • nieruchomości gruntowej;
 • nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste;
 • nieruchomości budynkowej, lokalowej;
 • ograniczonego prawa rzeczowego (np. własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego i wpis uprawnionego z powyższego   tytułu)
 1. o wpis w księdze wieczystej:
 • sprostowanie oznaczenia nieruchomości w dziale I księgi wieczystej;
 • wpisu prawa własności, użytkowania wieczystego;
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności, hipoteki);
 • prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu lub pierwokupu, prawa dożywocia;
 • określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników;
 • roszczenia współwłaścicieli wyłączającego uprawnienie do zniesienia współwłasności, orzeczeń o udzielonym zabezpieczeniu;
 • hipotek zabezpieczających wierzytelności banku hipotecznego (nadto   informacji, że zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29.08.1977r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych;
 • prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie (ustawie z dnia 13.07.2000r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece);
 • zmiany wpisu w dziale III I IV księgi wieczystej;


Wnioski składane do wydziału ksiąg wieczystych  sporządza się na urzędowym formularzu.
Wzory formularzy są dostępne w Wydziale Ksiąg Wieczystych, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz dokumenty stanowiące podstawę wpisu.

Dokumenty, aby mogły być podstawą wpisu w księdze wieczystej, powinny być złożone w odpowiedniej formie, np. wypis aktu notarialnego, odpis orzeczenia sądowego, decyzja administracyjna, tytuł wykonawczy, oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Podstawą wpisu w księdze wieczystej nie może być kopia dokumentu.

 

Metadane

Data publikacji : 23.02.2021
Data modyfikacji : 17.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Nadolski
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Nadolski

Opcje strony