Sąd Rejonowy w Chełmie

Wybory ławników kadencji 2020-2023 do orzekania w sprawach ze stosunków rodzinnych rozpoznawanych w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich i IV Wydziale Pracy tutejszego Sądu.

OGŁOSZENIE

Prezes Sądu Rejonowego w Chełmie informuje, iż z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych podczas wyborów w 2015 roku. W bieżącym roku odbędą się wybory ławników na kadencję 2020-2023 do orzekania w sprawach ze stosunków rodzinnych rozpoznawanych w III Wydziale Rodzinnym i IV Wydziale Pracy.

Wybory te przygotowują i przeprowadza rady gmin, których obszar jest objęty właściwością sądu, najpóźniej w październiku 2019 roku

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 •  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarcza lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą bvć:

 1.  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2.  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3.  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4.  adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5.  radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6.  duchowni,
 7.  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8.  funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9.  radni gminy, powiatu i województwa

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Jak wynika z § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. z 2011r, Nr 121, poz. 693), zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której załącza się dokumenty, o których mowa w art. 162 § 2-4 usp.

Zgodnie z art. 162 § 2 usp do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
 •  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 •  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 •  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydat, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Oz. U. z 2008r nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 • aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ( art. 162 § 3 usp) - jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa,
 •  imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób - gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 usp). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście ( art. 162 § 2 usp).

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia (art.162 § 5 usp).

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie ( art. 162 § 7 i § 8 usp).

Wzory kart znajdują się w organach gmin oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chełmie www.sr.chelm.goy.pl./ zakładka ławnicy/

Kalendarz wyborczy:

Do dnia 30 czerwca 2019 roku uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników(art.l62§ 1 u.s.p.).

Do dnia 31 października 2019r. rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa wyżej.

Metadane

Data wytworzenia : 19.05.2015
Data publikacji : 21.05.2015
Data modyfikacji : 20.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Waszkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Nadolski
Osoba modyfikująca informację:
Michał Szpejda

Opcje strony

do góry