Sąd Rejonowy w Chełmie

Informacja o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej (aktualny na dzień 1 czerwca 2020 r.) dostępny jest na stronie:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-zezmiana-przepisow-ustawy-o.htmlotwiera się w nowym oknie

.

Zestawienie wprowadzonych zmian w ustawie, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, znajduje na stronie:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14913,zestawienie-zmian-wustawie-o-nieodplatnej-pomocy.htmlotwiera się w nowym oknie

.

Komunikat w związku z opracowaniem przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego Zaleceń dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem, opublikowany jest na stronie:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14915,komunikat-w-zwiazku-zopracowaniem-zalecen.html

 

 Informacja o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

Od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązują przepisy Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz 1255).

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną": 

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm. ) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 8. która jest w ciąży.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

 1. pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 6. pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
 7. pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 1. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Chełmie.
Plac Niepodległości 1

pok. 312 pon. - pt. 7.30 - 11.30
pok. 312A: pon. - pt. 12.00 - 16.00
pok. 312: pon. - pt. 12.00 - 16.00

Informację o nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać na stronie
www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Informację o lokalizacji i godzinach funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmie (http://www.powiat.chelm.pl).

Metadane

Data wytworzenia : 12.05.2017
Data publikacji : 12.05.2017
Data modyfikacji : 19.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Górna
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Nadolski
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Nadolski

Opcje strony

do góry