Sąd Rejonowy w Chełmie

Informacje dla osób z niepełnosprawnością

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r. poz. 1062 tj.) oraz porozumienia z dnia 8 stycznia 2021r. zawartego z Sądem Apelacyjnym w Lublinie do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Chełmie wyznaczona została Pani Joanna Jabłońska – koordynator do spraw dostępności dla sądów apelacji lubelskiej.

 

Kontakt:
Joanna Jabłońska
Koordynator do spraw dostępności
Sąd Apelacyjny w Lublinie
ul. Obrońców Pokoju 1
20-950 Lublin

tel. +48 81 45 23 367
adres e-mail: joanna.jablonska@lublin.sa.gov.pl

 

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3 ustawy.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostepności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  1. dane kontaktowe wnioskodawcy,

  2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,

  3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

  4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

W zawiadomieniu podmiot publiczny uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

  • drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Chełmie, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16

  • wysyłając e-mail na adres: boi@chelm.sr.gov.pl

  • osobiście w siedzibie Sądu, w godzinach urzędowania: poniedziałek piątek 7:30-15:30

 

Metadane

Data publikacji : 08.01.2021
Data modyfikacji : 16.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Nadolski
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Nadolski

Opcje strony

do góry