Sąd Rejonowy w Chełmie

Pomoc prawna

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

- jest konstytucyjnym, niezależnym i niezawisłym organem ochrony prawnej. Po pomoc może się zwrócić każdy, kogo wolności lub prawa zostały naruszone przez władze publiczne. Zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach.

 

Z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich powstał potrtal prawny "Codziennik Prawny", w którym znajdują się łatwo dostępne, niezbędne dla każdego informacje o prawie.

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00 - 090 Warszawa

tel.  (0-22) 55 17 700

fax.  (0-22) 827 64 53

e-mail rzecznik@rpo.gov.pl

www:   http://www.rpo.gov.pl

 


 

Rzecznik Praw Dziecka

 

- instytucja zajmująca się sprawami związane z problemami dzieci i młodzieży do lat 18. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji RP, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Może żądać wyjaśnień na temat sprawy od instytucji, sądu, prokuratora.

 

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

ul. Śniadeckich 10

00-656 Warszawa

tel. (0-22) 696 55 50

e- mail: rzecznik@brpd.gov.pl

www: http://www.brpd.gov.pl

 


 

Rzecznik Ubezpieczonych

 

- reprezentuje interesy wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych. .Rzecznik podejmuje się mediacji z zakładem ubezpieczeń, doradza. Eksperci udzielają porad głównie przez telefon

 

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Al. Jerozolimskie 44 (dawny budynek Uniwersalu)

00-024 Warszawa

tel. (0-22) 333-73-26, 333-73-27, 333-73-28

fax (0-22) 333-73-29

e-mail biuro@rzu.gov.pl

www: http://www.rzu.gov.pl

 


 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY - GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY

 

- Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy

 

Biuro Głownego Inspektora Pracy

ul. Krucza 38/42

00-926 Warszawa

V piętro, pokój nr 501

tel. (0-22) 420 34 57, (22) 420 34 55

e-mail: kancelaria@gip.pl

www: http://www.pip.gov.pl

 


 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

 

- organizacja pozarządowa zajmująca się prawami człowieka. Służy fachowym doradztwem w zakresie problemów dotyczących naruszeń praw osobistych i politycznych. Przyjmuje sprawy, w których doszło lub mogło dojść do naruszeń praw człowieka, zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, naruszenia nietykalności przez policję, do wolności osobistej, do informacji o działalności organów władzy państwowej i samorządowej itp. Przedstawiciele fundacji obserwują procesy, pomagają w formułowaniu skarg do Europejskiego Trybunału w Strasburgu, pomagają imigrantom uzyskać status uchodźcy. Fundacja nie zajmuje się sprawami socjalnymi, nie świadczy usług adwokackich.


ul. Zgoda 11

00-018 Warszawa

tel. (0-22) 828 10 08

fax (0-22) 556 44 50

e-mail hfhr@hfhrpol.waw.pl

www: http://www.hfhrpol.waw.pl

 


 

EUROPEJSKI ATLAS SĄDOWNICZY W SPRAWACH CYWILNYCH 

 

Niniejszy Atlas zapewnia przyjazny dostęp do informacji dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych. Za pomocą Atlasu można określić właściwe sądy lub organy, do których można wystąpić w określonym celu. Dodatkowo można wypełnić formularze internetowe, które istnieją do niektórych z tych celów, zmienić język formularza po wypełnieniu i przed drukowaniem (tak aby osoba odbierająca formularz mogła przeczytać go we własnym języku) i przesłać formularz drogą elektroniczną.

 

www: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_pl.htm

 


 

INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH

 

Baza - Internetowy System Aktów Prawnych zawiera opisy bibliograficzne aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw od 1919 roku oraz Monitor Polski od 1946 roku.

 

www: http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

 


 

EUR-Lex  

 

EUR-Lex umożliwia bezpośredni dostęp do prawa Unii Europejskiej. System pozwala na sięgniecie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i zawiera m.in. traktaty, legislację, orzeczenia i projekty aktów prawnych. Oferuje możliwości dokładnego wyszukiwania.


www: http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

Metadane

Data wytworzenia : 30.11.1999
Data publikacji : 20.08.2009
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Leonowicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Leonowicz

Opcje strony

do góry