Sąd Rejonowy w Chełmie

Opłata kancelaryjna

Sprawy karne (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy)

Opłata za wydanie z akt sprawy:

  • uwierzytelnionego odpisu pobierana jest w wysokości – 6 zł za każdą stronę kopii dokumentów pobierana jest w wysokości – 1 zł za każdą stronę;
  • w przypadku wydania kopii na informatycznym nośniku danych opłatę tę opłata powiększa się o 6 zł za każdy wydany nośnik
    kopii dokumentów elektronicznych na informatycznym nośniku danych pobierana jest w wysokości - 6 zł za każdy wydany nośnik
  • odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności/stwierdzeniem prawomocności podlega opłacie w wysokości - 6 zł za każdą rozpoczętą stronę wydanego dokumentu.

Sprawy cywilne (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych)

Opłata od wniosku o wydanie z akt sprawy:

  • poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności/wykonalności
    zaświadczenia pobiera się w kwocie - 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu;
  • Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu znajdującego się w aktach sprawy pobiera się w kwocie 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii;
  • Opłata od wniosku o wydanie z akt sprawy zapisu dźwięku lub obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia wynosi 20 zł za każdy wydany informatyczny nośnik danych.

Nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie z akt sprawy odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie

Metadane

Data publikacji : 23.02.2021
Data modyfikacji : 23.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Michał Leonowicz Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Michał Leonowicz

Opcje strony

do góry