Sąd Rejonowy w Chełmie

Przyjmowanie skarg i wniosków

Tryb przyjmowania skarg i wniosków:
Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu.  
W protokole ustnego wniesienia skargi lub wniosku, zamieszcza się datę wniesienia, imię, nazwisko (nazwę) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi lub wniosku oraz w razie potrzeby, sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek. Protokół jest podpisywany przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek.
Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.
Skargi i wnioski są przyjmowane  w formie pisemnej przez pracowników biura podawczego oraz w formie ustnej do protokołu w Biurze Obsługi Interesanta lub Oddziale Administracyjnym Sądu.  
Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu.

Organ właściwy do ich rozpatrzenia:
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.

Adres Sądu:
Chełm, AL. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16  
Chełm, ul. Plac Kościuszki 3

Adres poczty elektronicznej:
sekretariat@chelm.sr.gov.pl
 

Prezes Sądu Rejonowego

/-/
Anna Górna

Metadane

Data wytworzenia : 25.05.2012
Data publikacji : 25.05.2012
Data modyfikacji : 18.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Leonowicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Leonowicz
Osoba modyfikująca informację:
Michał Szpejda

Opcje strony

do góry