Sąd Rejonowy w Chełmie

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP  Sądu Rejonowego w Chełmie .

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Nadolski,  it@chelm.sr.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 565 63 94. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Sąd Rejonowy w Chełmie usytułowany jest w dwóch lokalizacjach, w budynku przy Al. Żołnierzy I AWP 16 oraz w budynku przy Pl. Kościuszki 3.

  Opis dostępności wejścia do budynku przy ul. Al. Żołnierzy I A.W.P. 16 i przechodzenia przez obszary kontroli przedstawia się w następujący sposób:

  - wokół głównego wejścia umożliwiona jest swoboda poruszania się, również  osobom z niepełnosprawnościami.

  - do głównego wejścia prowadzą schody  granitowe - antypoślizgowe z barierkami po obu stronach.   Przed schodami znajduje się  integracyjna kostka brukowa powstała z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących.

  - po lewej stronie wejścia głównego jest usytuowana platforma wyposażona w sygnał alarmowy, blokadę stop oraz dwie poręcze. Zewnętrzny podjazd z poziomu parkingu umożliwia wjazd wózkiem po pochylni do drogi utwardzonej z kostki brukowej prowadzącej do platformy.

  - platforma posiada jeden przystanek, który docelowo zatrzymuje się w miejscu wiatrołapu, w którym jest przestrzeń manewrowa poza polem otwierania skrzydła drzwi. Drzwi wejściowe zbudowane są z profili aluminiowych wypełnionych szklanymi panelami , dodatkowo w drzwiach znajdują się klamki w formie dźwigni.

  -bezpośrednio za wiatrołapem  znajduje się obszar kontroli, w którym po lewej stronie umiejscowiona jest bramka - detektor metali.

  Opis dostępności wejścia do budynku Sądu Rejonowego w Chełmie przy ul. Plac Kościuszki 3 i przechodzenia przez obszary kontroli przedstawia się w następujący sposób:

  - wokół głównego wejścia umożliwiona jest swoboda poruszania się, również  osobom z niepełnosprawnościami.

  - przed głównym wejściem znajduje się chodnik z  kostki brukowej.

  - wejście do budynku stanowią całościowe drewniane drzwi z klamką w formie dźwigni i drewnianym progiem. Za drzwiami znajduje się wiatrołap w którym jest przestrzeń manewrowa poza polem otwierania skrzydła drzwi. Drzwi  wewnętrzne za wiatrołapem zbudowane są z profili aluminiowych wypełnionych szklanymi panelami.

  - za wiatrołapem z lewej strony znajduje się obszar kontroli z usytuowaną bramką- detektorem metali.

 2. W ciągu komunikacyjnym  budynku Sądu przy ul. Al. Żołnierzy I AWP 16 znajduje się platforma oraz winda, które umożliwiają dostęp osobom z niepełnosprawnościami   do poszczególnych komórek organizacyjnych, co stanowi ułatwienie w  pominięciu schodów.

  - obszar korytarza pozwala na swobodne przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym m.in.  do sal rozpraw,  Biura Obsługi Interesantów,  Wpłatomatu, KRK,  czytelni oraz odpowiednio przystosowanych dla osób niepełnosprawnych łazienek. Dodatkowo w ciągach komunikacyjnych znajdują się miejsca siedzące do odpoczynku.

  - w ciągu komunikacyjnym prowadzącym do Wydziału Cywilnego i Rodzinnego znajduje się pochylnia ułatwiająca poruszanie się  osobom niepełnosprawnym .

  - w przemieszczaniu się osobom niepełnosprawnym po budynku pomaga pracownik ochrony. 

  W ciągu komunikacyjnym w budynku przy Pl. Kościuszki 3 za obszarem kontroli jest swoboda przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami do poszczególnych sal rozpraw. Przy schodach prowadzących do V Wydziału Wykonawczego i II Wydziału Karnego zamontowana jest platforma schodowa, która umożliwia osobom na wózkach inwalidzkich dojazd do w/w komórek organizacyjnych. W ciągu komunikacyjnym znajdują się miejsca siedzące do odpoczynku oraz toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

  - osoby z niepełnosprawnościami i na wózkach inwalidzkich mają możliwość przemieszczenia się do VII Wydziału Karnego przez dziedziniec, w którym znajduje się pochylnia a następnie drzwi ewakuacyjne drewniane z klamką w formie dźwigni i drewnianym progiem. W tym ciągu komunikacyjnym znajduje się winda z jednym przystankiem umożliwiająca przemieszczenie się do w/w Wydziału.

 3. W budynku Sądu przy ul. Aleja Żołnierzy I AWP 16 znajduje się jedna pochylnia umożliwiająca swobodne przemieszczanie się osób do Wydziału Cywilnego, Rodzinnego i Nieletnich oraz dojazd do platformy, którą osoby z niepełnosprawnością i na wózkach inwalidzkich mogą dostać się na kolejną kondygnacje. Przy Wydziale Ksiąg Wieczystych jest usytuowana winda, którą swobodnie można przemieścić się do Wydziału Pracy oraz  II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej. Obok windy znajduje się łazienka przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

  W budynku Sądu przy Pl. Kościuszki 3 zamontowana jest winda, którą można przemieścić się do VII Wydziału Karnego, nie ma natomiast możliwości dojechania do I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej. Na tę kondygnację można się dostać klatką schodową. Pracownicy ochrony pomagają w przemieszczaniu się osobom z niepełnosprawnościami i na wózkach inwalidzkich.

  - z parteru na pierwsze piętro do V Wydziału Wykonawczego i II Wydziału Karnego jest możliwość przemieszczania się za pomocą platformy schodowej, którą obsługują pracownicy ochrony.

  - w budynku znajduje się pochylnia umożliwiająca przemieszczanie się osób na wózkach inwalidzkich do sal rozpraw 4,5 i 6.

  Sąd Rejonowy w Chełmie posiada dwie przenośne pętlę indukcyjną, która znajduję się w Biurze Obsługi Interesantów na każdym budynku. Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb.

 4. W budynku przy Aleja Żołnierzy I AWP 16 przy wejściu głównym obok schodów wyznaczone i oznakowane są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Z parkingu dostęp do platformy ułatwiony jest poprzez pochylnię znajdującą się w odległości około trzech metrów od parkingu. W budynku przy Pl. Kościuszki 3 sąd nie posiada własnego parkingu. Przy budynku  Sądu znajduje się parking miejski na którym  brak jest wydzielonych  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 
 5. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów sądu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. 
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1824), osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511), mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego (PJM, SJM i SKOGN) podczas załatwiania spraw w Sądzie.

  Osoby zainteresowane chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego zgłaszają chęć skorzystania z takiej pomocy ze wskazaniem wybranego sposobu komunikowania się, na co najmniej trzy dni robocze przed planowanym zdarzeniem. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich (ustnie, pismem, telefonicznie, e-mailem), kontaktując się z Biurem Obsługi Interesantów

Aplikacje mobilne

brak aplikacji mobilnej

do góry